Bài giảng Thiết kế logic số - Chương III: Thiết kế các khối số thông dụng (Phần 5)

Mục đích: Nắm được các định dạng cơ bản của số thực, hiểu về các khối làm việc số thực và kỹ thuật pipelined.

Nội dung: Các định dạng số thực, số thực dấu phảy động, số thực dấu phảy tĩnh, làm tròn số thực, thiết kế các khối làm việc với số thực.

Thời lượng: 3 tiết bài giảng

Yêu cầu: Sinh viên có sự chuẩn bị sơ bộ trước nội dụng bài học.

 

pptx 21 trang yennguyen 25/11/2021 380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thiết kế logic số - Chương III: Thiết kế các khối số thông dụng (Phần 5)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Thiết kế logic số - Chương III: Thiết kế các khối số thông dụng (Phần 5)

Bài giảng Thiết kế logic số - Chương III: Thiết kế các khối số thông dụng (Phần 5)
1 /15 
quangkien82@gmail.com 
Thiết kế logic số (VLSI design) 
Bộ môn KT Xung, số, VXL 
quangkien82@gmail.com 
https://sites.google.com/site/bmvixuly/thiet-ke-logic-so 
08/2012 
2 /15 
12/2/2021 
2 /15 
quangkien82@gmail.com 
Mục đích: Nắm được các định dạng cơ bản của số thực, hiểu về các khối làm việc số thực và kỹ thuật pipelined. 
Nội dung : Các định dạng số thực, số thực dấu phảy động, số thực dấu phảy tĩnh, làm tròn số thực, thiết kế các khối làm việc với số thực. 
Thời lượng : 3 tiết bài giảng 
Yêu cầu: Sinh viên có sự chuẩn bị sơ bộ trước nội dụng bài học . 
Mục đích, nội dung 
Giáo trình (320-350) 
IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic. ANSI/IEEE Standard No. 754. 
Computer Arithmetic Algorithms and Hardware Designs – Oxford University Press - 2000 
12/2/2021 
3 /15 
quangkien82@gmail.com 
Tài liệu tham khảo 
Floating point number 
Fixed point number 
Fraction representation 
Others 
12/2/2021 
4 /15 
quangkien82@gmail.com 
Các định dạng số thực 
12/2/2021 
5 /15 
quangkien82@gmail.com 
Fixed-point number 
12/2/2021 
6 /15 
quangkien82@gmail.com 
Floating point number 
IEEE - 754 Single Precission 
IEEE - 754 Double Precission 
12/2/2021 
7 /15 
quangkien82@gmail.com 
IEEE 754 standard 
Floating point 
Fix point 
12/2/2021 
8 /15 
quangkien82@gmail.com 
Real number distribution 
Làm tròn hướng tới 0 
Làm tròn hướng tới - 
12/2/2021 
9 /15 
quangkien82@gmail.com 
Rounding schema 
Làm tròn hướng tới +∞ 
12/2/2021 
10 /15 
quangkien82@gmail.com 
Rounding schema 
Làm tròn hướng tới số 
 gần nhất chẵn 
Làm tròn hướng tới số 
 gần nhất lẻ 
12/2/2021 
11 /15 
quangkien82@gmail.com 
Rounding schema 
12/2/2021 
12 /16 
quangkien82@gmail.com 
Floating point adder (FPA) 
12/2/2021 
13 /16 
quangkien82@gmail.com 
FPA-phase 1 
12/2/2021 
14 /16 
quangkien82@gmail.com 
FPA-phase 2 
12/2/2021 
15 /16 
quangkien82@gmail.com 
FPA-phase 3 
12/2/2021 
16 /15 
quangkien82@gmail.com 
FPA-Phase 4 
Câu 1: Ưu điểm chính số thực dấu phẩy động so với số thực dấu phẩy tĩnh là 
Có miền biểu diễn lớn và có dấu phẩy động 
Có miền biểu diễn lớn 
Có miền biểu diễn lớn, biểu diễn được các giá trị nhỏ độ chính xác cao 
Có miền biểu diễn lớn và đơn giản hóa trong việc thiết kế các khối tính toán 
12/2/2021 
17 /15 
quangkien82@gmail.com 
Trắc nghiệm 
Câu 2: Tại sao nhất định phải sử dụng số 1 ẩn (hidden 1) trong định dạng số thực dấu phảy động? 
Để giá trị của phần định trị lớn hơn 1 
Vì phần định trị là số thực dấu phảy tĩnh 
Để tăng độ chính xác cho số thực dấu phảy động 
Để đảm bảo tương ứng 1-1 giữa giá trị với biểu diễn số. 
12/2/2021 
18 /15 
quangkien82@gmail.com 
Trắc nghiệm 
Câu 3: Thao tác làm tròn số thực là bắt buộc vì 
Các phép toán trên số thực không có độ chính xác tuyệt đối 
Số thực có dạng dẫu phảy động 
Số lượng bit biểu diễn số là giới hạn 
Đảm bảo độ chính xác tốt nhất cho phép toán 
12/2/2021 
19 /15 
quangkien82@gmail.com 
Trắc nghiệm 
Câu 3: Nhược điểm chính của số thực dấu phẩy động là 
Có độ chính xác không cao 
Phân bố không đều 
Các khối xử lý tính toán có cấu trúc phức tạp 
Có miền biểu diễn hạn chế. 
12/2/2021 
20 /15 
quangkien82@gmail.com 
Trắc nghiệm 
Câu 4: Ưu điểm chính của số thực dấu phẩy tĩnh: 
Đơn giản 
Phân bố đồng đều 
Dễ thiết kế các khối tính toán 
Kế thừa được các thiết kế của số nguyên 
12/2/2021 
21 /15 
quangkien82@gmail.com 
Trắc nghiệm 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_thiet_ke_logic_so_chuong_iii_thiet_ke_cac_khoi_so.pptx