Các cấu trúc dữ liệu nâng cao cho bài toán truy vấn vùng

TÓM TẮT

Lập trình cạnh tranh là một môn thi trí tuệ về lập trình thường được tổ chức trên Internet

hay trên mạng nội bộ, thí sinh tham gia cố gắng để viết chương trình giải quyết công việc

theo yêu cầu cho trước. Các trường đại học, các hội tin học khác nhau trên thế giới đều

chọn phương thức này để tạo sân chơi cho học sinh, sinh viên về kỹ năng lập trình.

Bài toán truy vấn vùng là một bài toán thường xuyên gặp trong các kỳ thi lập trình cạnh

tranh. Bài toán này được giải với nhiều phương pháp khác nhau, tuy nhiên lời giải tốt nhất

chính là sử dụng các cấu trúc dữ liệu như cây phân đoạn, cây nhị phân chỉ mục. Bài báo

này trình bày nội dung chính về cây phân đoạn cũng như cách áp dụng nó để giải một số

bài toán cùng dạng trong các kỳ thi Olympic tin học. Hơn nữa, nội dung trên cũng là kiến

thức bổ sung cho sinh viên, học viên cao học trong phần phân tích và thiết kế thuật toán.

pdf 10 trang yennguyen 380
Bạn đang xem tài liệu "Các cấu trúc dữ liệu nâng cao cho bài toán truy vấn vùng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Các cấu trúc dữ liệu nâng cao cho bài toán truy vấn vùng

Các cấu trúc dữ liệu nâng cao cho bài toán truy vấn vùng
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 1 (2016) 
1 
CÁC CẤU TRÚC DỮ LIỆU NÂNG CAO CHO BÀI TOÁN TRUY VẤN VÙNG 
Trần Việt Khoa 
Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế 
Email:tvkhoa.husc@gmail.com 
TÓM TẮT 
Lập trình cạnh tranh là một môn thi trí tuệ về lập trình thường được tổ chức trên Internet 
hay trên mạng nội bộ, thí sinh tham gia cố gắng để viết chương trình giải quyết công việc 
theo yêu cầu cho trước. Các trường đại học, các hội tin học khác nhau trên thế giới đều 
chọn phương thức này để tạo sân chơi cho học sinh, sinh viên về kỹ năng lập trình. 
Bài toán truy vấn vùng là một bài toán thường xuyên gặp trong các kỳ thi lập trình cạnh 
tranh. Bài toán này được giải với nhiều phương pháp khác nhau, tuy nhiên lời giải tốt nhất 
chính là sử dụng các cấu trúc dữ liệu như cây phân đoạn, cây nhị phân chỉ mục. Bài báo 
này trình bày nội dung chính về cây phân đoạn cũng như cách áp dụng nó để giải một số 
bài toán cùng dạng trong các kỳ thi Olympic tin học. Hơn nữa, nội dung trên cũng là kiến 
thức bổ sung cho sinh viên, học viên cao học trong phần phân tích và thiết kế thuật toán. 
Từ khóa: Cây phân khoảng, Cây phân đoạn, Cây chỉ mục nhị phân. 
1. GIỚI THIỆU 
Bài toán truy vấn vùng là một bài toán thường xuyên gặp trong các kỳ thi lập trình cạnh 
tranh. Bài toán này được giải với nhiều phương pháp khác nhau, tuy nhiên lời giải tốt nhất cho 
bài toán này chính là sử dụng các cấu trúc dữ liệu như cây phân đoạn, cây nhị phân chỉ mục. Bài 
toán này trước đây được giải bằng cấu trúc cây phân khoảng (Interval Tree) [3] tuy nhiên việc 
cài đặt tương đối phức tạp vì đó là một cấu trúc động. Cây phân đoạn (Segment Tree) giải quyết 
bài toán trên tốt hơn về mặt cài đặt. Nội dung của cấu trúc dữ liệu cây phân đoạn bằng tiếng 
Việt không nhiều, chưa phổ biến, và cũng không được trình bày trong các giáo trình về cấu trúc 
dữ liệu và giải thuật, giáo trình về phân tích và thiết kế thuật toán [1, 2, 3]. Các tài liệu nước 
ngoài đối với phần này chỉ là các bài viết hướng dẫn [4, 5] do đó khó nắm bắt kiến thức. 
Bài báo này trình bày về nội dung của bài toán truy vấn vùng và xây dựng một cấu trúc 
dữ liệu về cây phân đoạn nhằm đưa ra phương án giải cho một lớp các bài toán cùng dạng. Với 
cấu trúc xây dựng ở trong bài báo này người đọc dễ dàng áp dụng để giải được một lớp các bài 
toán cùng dạng và dễ dàng được chấp nhận trên các trang thi trực tuyến. 
Các cấu trúc dữ liệu nâng cao cho bài toán truy vấn vùng 
2 
2. BÀI TOÁN TRUY VẤN VÙNG VÀ CÂY PHÂN ĐOẠN 
2.1. Bài toán truy vấn vùng 
Phát biểu bài toán: Cho một tập n đối tượng A={ a1, a2,.., an}, người ta liên tiếp đưa ra 
các tác động lên tập A, mỗi tác động được thực hiện trên một khoảng liên tiếp các đối tượng có 
dạng Ai,j = {ak, i k j}. Các tác động được đề cập đến ở đây là: 
- Các phép toán thống kê thông dụng như tìm phần tử lớn nhất, nhỏ nhất, tính tổng các 
phần tử, tính trung bình cộng. 
- Phép toán cập nhật, tức là thay đổi giá trị của các phần tử trên khoảng. 
Đây là một bài toán tương đối dễ hiểu về giải thuật, có thể dễ dàng giải bài toán bằng 
thuật toán ngây thơ tức là dùng một vòng lặp xác định từ vị trí i đến j để xử lý các tác động trên 
các phần tử. Vì vậy với n tác động liên tiếp ta có độ phức tạp thuật toán trong trường hợp này là 
O(n
2
). Việc giảm độ phức tạp cho bài toán trên xuống O(nlogn) chính là mục tiêu đặt ra. Bài 
toán này được giải bằng nhiều phương pháp khác nhau và được phân tích kỹ trong [5], trong 
phần tiếp theo chúng tôi chỉ đề cập đến phương án giải bằng cây phân đoạn. 
2.2. Định nghĩa cây phân đoạn 
Cây phân đoạn là một cây nhị phân cân bằng và là cấu trúc tĩnh. Các nút của cây lưu trữ 
dữ liệu thống kê theo yêu cầu truy vấn của một đoạn xác định của các phần tử trên mảng. Nút lá 
lưu giá trị là các phần tử của mảng và chỉ số đầu, cuối của đoạn. Nút trung gian (kể cả nút gốc) 
chứa dữ liệu thống kê truy vấn của đoạn. Chỉ mục đầu tiên của cây (nút gốc) sẽ là 1 và với một 
nút có chỉ mục là i thì nó sẽ có cây con trái với chỉ mục là 2i và cây con phải có chỉ mục là 
2i+1. Theo tính toán người sử dụng danh sách với kích thước khoảng 4*n+1 phần tử. 
Ví dụ 1: xây dựng cây phân đoạn cho dãy số Arr[]={30, 9, 62, 2, 6, 39, 22, 77, 16, 23}, 
với n = 10 phần tử, trong đó phép thống kê là tính tổng các phần tử trên đoạn. Theo định nghĩa 
ta có cây như hình 1. 
Hình 1. Cây phân đoạn cho bài toán tính tổng 
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 1 (2016) 
3 
Như vậy nút lá sẽ lưu giá trị của các phần tử trên mảng, nút lá được xác định khi chỉ số 
đầu bằng chỉ số cuối của đoạn, việc phân chia đoạn thực hiện bằng phép chia để trị, liên tiếp 
chia đôi đoạn cho đến khi chỉ số đầu bằng chỉ số cuối. 
Vấn đề đặt ra là xây dựng các cấu trúc cây sao cho việc nhận dạng được bài toán và áp 
dụng được thực hiện nhanh nhất. Theo đó ta có các dạng bài toán sau: 
- Bài toán 1: truy vấn vùng chỉ có một phép truy vấn thống kê (gọi là query). 
- Bài toán 2: truy vấn vùng có cả hai phép toán là truy vấn thống kê (query) và truy vấn 
cập nhật (update), tức là bài toán tổng quát. 
2.3. Cây phân đoạn với bài toán 1 
2.3.1. Cấu trúc cây mô tả bằng java 
public class SegTree{ 
static class Node{ 
 int start, end; 
 int sum; 
 Node(){} 
 void assignLeaf(..){} 
 void merge(..){} 
 int getValue() {} 
} 
static int Arr[]; 
static Node tree[]; 
static void buildTree(..) {} 
static Node query(..) {} 
static void update(..){} 
static void main(){} 
} 
/*1. định nghĩa nút*/ 
/* địa chỉ đoạn của nút*/ 
/* dữ liệu thống kê*/ 
/* tạo giá trị ban đầu cho nút*/ 
/* hàm gán giá trị vào nút là*/ 
/* hàm trộn thống kê*/ 
/* hàm lấy giá trị thống kê*/ 
/*2. Mảng dữ liệu vào */ 
/*3.Cây segment dựng lên từ mảng */ 
/*4. Hàm tạo cây*/ 
/*5. Hàm truy vấn – Query*/ 
/*6. Hàm cập nhật – Update*/ 
/*7. Hàm main*/ 
2.3.2. Phép dựng cây - thuật toán 1 
Dựa trên phần định nghĩa của cây ta có thuật toán dựng cây bằng kỹ thuật đệ quy như 
sau: 
buildTree(int stIndex, int ss, int se) { 
Đầu vào 
- stIndex: là chỉ mục hiện hành của cây, giá trị khởi đầu là 1 
- ss, se: là chỉ mục đầu và cuối của dãy, khởi đầu là 0 và N-1 
Đầu ra:Cây phân đoạn 
Phương pháp: 
Bước 1. Cập nhật địa chỉ đoạn 
 tree[stIndex].start=ss; tree[stIndex].end =se; 
Bước 2. Cập nhật nút lá, nếu ss = se 
 if (ss== se) {tree[stIndex].assignLeaf(Arr[ss]);return;} 
Bước 3. Gọi đệ quy xây dựng cây bên trái với địa chỉ stIndex=2*stIndex 
 buildTree(2 * stIndex, ss, (ss+se)/2); 
Bước 4. Gọi đệ quy xây dựng cây bên phải với địa chỉ stIndex=2*stIndex+1 
 buildTree(2 * stIndex+1, (ss+se)/2 + 1, se); 
Bước 5. Gọi hàm thống kê trộn nút con trái và con phải, xây dựng nút trung gian và nút gốc 
 tree[stIndex].merge(tree[2 * stIndex], tree[2 * stIndex + 1]); 
} 
Các cấu trúc dữ liệu nâng cao cho bài toán truy vấn vùng 
4 
Gọi T(n) là hàm đo thời gian thực hiện thuật toán, hàm T(n) được gọi hai lần ở bước 3, 
bước 4 với mỗi lần gọi kích thước n giảm đi một nửa ta có được hàm theo công thức truy hồi 
sau: 
𝑇(𝑛) = {
1 𝑛ế𝑢 𝑛 = 1 
2𝑇 (
𝑛
2
 ) + 1 𝑛ế𝑢 𝑛 > 1 
 (1) 
Với công thức 1, dễ dàng xác định được độ phức tạp của thuật toán trên là O(n). 
2.3.3. Phép truy vấn - thuật toán 2 
Ví dụ 2: xét phép truy vấn Q 2 5 (trên cây lấy địa chỉ là Q 1 4 theo cách lấy địa chỉ của 
ngôn ngữ lập trình). Do đoạn cần truy vấn [1, 4] nằm ở một phần của đoạn [0, 3] và [4,7] nên 
bài toán được gọi đệ quy cho nhánh trái và nhánh phải, tương tự trên bài toán được gọi đệ quy 
liên tiếp, nút có màu sẫm là các nút trả về cho các lời gọi đệ quy và giá trị tổng hợp các nút trên 
là kết quả của bài toán. 
Hình 2. Phép truy vấn Q 2 5 trên cây 
Thuật toán được xây dựng bằng kỹ thuật đệ quy như sau: 
Node query(int stIndex, int qs, int qe) { 
Đầu vào 
- stIndex: là chỉ mục hiện hành của cây, giá trị khởi đầu là 1 
- qs, qe: là chỉ mục đầu và cuối của vùng truy vấn 
Đầu ra: Trả về nút trên cây 
Phương pháp: 
Bước 1. Nếu [qs start---end qe] thì 
 if (qs <= tree[stIndex].start && tree[stIndex].end <= qe) return tree[stIndex]; 
Bước 2. Gọi đệ quy bên phải nếu [mid < qs qe] 
 int mid = (tree[stIndex].start + tree[stIndex].end) / 2; 
 if (qs > mid) return query(2*stIndex+1,qs, qe); 
Bước 3. Gọi đệ quy bên trái nếu [qs qe mid] 
 if (qe <= mid) return query(2*stIndex, qs, qe); 
 else { 
Bước 4. Gọi đệ quy trên cả hai cây là trộn kết quả 
- 4.1 Nếu --start---[qs---end qe], trong trường hợp này qe=mid 
 Node leftResult = query(2*stIndex, qs, mid); 
- 4.2 Nếu --[qs---qe start]---end, trong trường hợp này qs= mid+1 
 Node rightResult = query(2*stIndex+1,mid+1, qe); 
 Node result= new Node(); 
 result.merge(leftResult, rightResult); 
 return result; 
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 1 (2016) 
5 
 } 
} 
Gọi T(n) là hàm đo thời gian thực hiện thuật toán, hàm T(n) được gọi một lần hoặc ở 
bước 2 hoặc ở bước 3 với mỗi lần gọi kích thước n giảm đi một nửa ta có được hàm theo công 
thức truy hồi sau: 
𝑇(𝑛) = {
1 𝑛ế𝑢 𝑛 = 1 
𝑇 (
𝑛
2
 ) + 1 𝑛ế𝑢 𝑛 > 1 
(2) 
Với công thức 2, dễ dàng xác định được độ phức tạp của thuật toán trên là O(logn). 
2.4. Cây phân đoạn với bài toán 2 
Do các phép toán cập nhật và truy vấn đan xen nhau, trong lúc cập nhật đoạn, thay vì 
cập nhật từ nút lá rồi trộn kết quả để xây dựng lại cây như thuật toán 1, người ta chỉ ghi nhận 
hoặc cập nhật giá trị đó trên nút lá thông qua một trường dữ liệu gọi là pUpdate và sau đó tính 
được giá trị cập nhật cho toàn đoạn trên nút gốc của đoạn với giá trị là (qs – qe + 1) * pUpdate, 
quá trình này lặp cho đến khi gặp lệnh query, ngoài việc trộn để lấy giá trị thống kê câu lệnh này 
gán lại cho trường pUpdate bằng không trên đoạn truy vấn. Như vậy trong trường hợp này hai 
phép toán query và update có tính năng tương ứng nhau và hỗ trợ cho nhau, phép query cài đặt 
tương tự thuật toán 2 và có độ phức tạp O(logn). Kết luận với phép cải tiến này bài toán được 
giải quyết với hai phép toán đều có độ phức tạp O(logn). 
2.4.1. Định nghĩa nút trên cây với phép upate đoạn. 
Ngoài các trường dữ liệu như trên, ta bổ sung thêm một trường dữ liệu nữa đó là 
pUpdate tức là chờ đợi cập nhật, giá trị của trường này ghi nhận việc cập nhật dữ liệu ở nút lá, 
và trong lúc gặp lệnh update nó liên tục được cập nhật cho đến khi gặp lệnh query lập tức nó 
được trả về giá trị 0. Hàm trộn (merge) ngoài việc thống kê còn tính luôn giá trị cập nhật nếu 
trường pUpdate lớn hơn 0. 
Cấu trúc nút mô tả bằng ngôn ngữ Java 
 static class Node{ 
 int start, end; 
 long sum, pUpdate; 
 void assignLeaf(long value) {sum = value;} 
 void merge(Node left, Node right) { sum = left.sum + right.sum; 
 if (left.pUpdate >0) sum = sum + left.pUpdate * (left.end - left.start +1 ); 
 if (right.pUpdate >0) sum = sum + right.pUpdate * (right.end - right.start + 1); 
 } 
 long getValue() { return sum;} 
 Boolean hasPUpdate() { return pendingUpdate != 0;} 
 void applyPUpdate() {sum += (end - start + 1)*pUpdate; pUpdate = 0; } 
 void addPUpdate(long value) { pUpdate += value;} 
 long getPUpdate() {return pUpdate; } 
 } 
Các cấu trúc dữ liệu nâng cao cho bài toán truy vấn vùng 
6 
2.4.2. Phép truy vấn- thuật toán 3 
Ví dụ 3: xét dãy số Arr[]={0,0, 0, 0,0, 0, 0, 0} với các phép toán như hình 3 sau: 
- Phép cập nhật U 1 4 26: Phép toán này cập nhật với đoạn chỉ ra tương ứng với cây con 
trái, sau khi định vị được các nút lá và gán giá trị trường pUpdate với giá trị 26 với nút có màu 
sẫm, sau đó bằng phép trộn tính ra được giá trị của các nút gốc hình 3.a. 
- Phép cập nhật U 5 8 80: tương tự trên cho cây con phải ta có hình 3.b. 
- Phép cập nhật U 3 6 20: Phép toán này cập nhật với đoạn thuộc một phần trên cây con 
trái, một phần cây con phải, các nút được định vị trong khoảng cập nhật sẽ tăng giá trị trường 
pUdate lên bằng với giá trị đưa vào, sau đó trộn lại các nút gốc hình 3.c. 
Hình 3. Cây với phép cập nhật trên đoạn 
- Phép truy vấn Q 4 5: Phép toán này với đoạn truy vấn cũng nằm trên hai phần của cây, 
sau khi định vị được nút lá: cập nhật lại dữ liệu cho nút lá (phép toán này không xảy ra đối với 
phép cập nhật), gán giá trị pUpdate bằng 0 và thống kê dữ liệu truy vấn hình 3.d. 
Như vậy, theo định nghĩa cây ở trên phép query và phép update trong cấu trúc này là 
tương tự nhau, một hàm kiểm tra tình trạng đã cập nhật hay chưa thông qua dữ liệu pUpdate, 
một hàm liên tục cập nhật giá trị trường pUpdate và chỉ cập nhật lại nút gốc của đoạn cho giá trị 
thống kê. 
 Node query(int stIndex, int qs, int qe) { 
Đầu vào 
- stIndex: là chỉ mục hiện hành của cây, giá trị khởi đầu là 1 
- qs, qe: là chỉ mục đầu và cuối của vùng truy vấn 
Đầu ra: trả về nút trên cây 
Phương pháp: 
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 1 (2016) 
7 
Bước 1: Nếu [qs start---end qe] thì 
 if (tree[stIndex].start == qs && tree[stIndex].end == qe) { 
 if (tree[stIndex].hasPUpdate()) tree[stIndex].applyPUpdate(); 
 return tree[stIndex]; 
 } 
Bước 2. Gọi đệ quy bên phải nếu [mid < qs qe] 
 int mid = (tree[stIndex].start + tree[stIndex].end)/2; 
 Node result=new Node(); 
 if (qs > mid) result = query(2* stIndex + 1, qs, qe); 
Bước 2. Gọi đệ quy bên phải nếu [mid < qs qe] 
 else if (qe <= mid) result = query(2* stIndex, qs, qe); 
Bước 4. Gọi đệ quy trên cả hai cây là trộn kết quả 
 else { 
 Node leftResult = query(2* stIndex, qs, mid); 
 Node rightResult = query(2* stIndex +1 , mid+1, qe); 
 result.start = leftResult.start; 
 result.end = rightResult.end; 
 result.merge(leftResult, rightResult); 
 } 
Bước 4. Kiểm tra xem nút hiện hành đã cập nhật hay chưa 
 if (tree[stIndex].hasPUpdate()) { 
 result.addPUpdate(tree[stIndex].getPUpdate()); 
 result.applyPUpdate(); 
 } 
 return result; 
 } 
2.4.3. Phép cập nhật- thuật toán 4 
 void update(int stIndex, int qs, int qe, long value) { 
 Đầu vào 
- stIndex: là chỉ mục hiện hành của cây, giá trị khởi đầu là 1 
- qs, qe: là chỉ mục đầu và cuối của vùng truy vấn 
Đầu ra: trả về nút trên cây 
Phương pháp: 
 Bước 1. Nếu ss= se thì cập nhật giá trị tại vị trí index với giá trị là value 
 if (tree[stIndex].start == tree[stIndex].end) { tree[stIndex].addPUpdate(value);return; 
 } 
 int mid = (tree[stIndex].start + tree[stIndex].end)/2; 
 Bước 2. Gọi đệ quy cây phải 
 if (qs > mid) 
 update(2* stIndex+1, qs, qe, value); 
 else 
 Bước 3. Gọi đệ quy cây trái 
 if (qe <= mid) 
 update(2* stIndex, qs, qe, value); 
 Bước 4. Gọi đệ quy trên cả hai cây 
 else { 
 update(2* stIndex, qs, mid, value); 
 update(2* stIndex+1, mid+1, qe, value); 
 } 
 Bước 5. Trộn cây 
 tree[stIndex].merge(tree[2* stIndex], tree[2* stIndex+1]); 
 } 
Các cấu trúc dữ liệu nâng cao cho bài toán truy vấn vùng 
8 
3. ÁP DỤNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN OLYMPIC TIN HỌC 
Với cấu trúc cây phân đoạn như trên, các bài toán [6, 7] sau hoàn toàn được giải một 
cách dễ dàng bằng việc định nghĩa lại nút trên cây. 
Bài toán 1 (NKLINEUP). Cho một dãy n số nguyên a1, a2, .., an. Viết chương trình 
thực hiện q câu hỏi thuộc các dạng sau: Tìm i và j mà x ≤ i, j ≤ y và i! = j, sao cho ai là phần tử 
lớn nhất và aj là phần tử nhỏ nhất. In ra ai - aj, cú pháp: q x y 
Ràng buộc: 0 ≤ x, ai ≤ 10
6, 1 ≤ n≤50000,1≤ q ≤ 200000 
Bài toán này thuộc dạng cây phân đoạn ở mục 2.3, ta chỉ cần định nghĩa cấu trúc nút 
như sau: 
static class Node{ 
 int start, end; 
 int max, min; 
 Node(){ max= min=0; } 
 void assignLeaf( int num) { max = num; min = num; } 
 void merge(Node left, Node right) { 
max = Math.max(left.max, right.max); 
 min = Math.min(left.min, right.min); 
 } 
 int getValue() { return max - min; } 
} 
Bài toán 2 (FLIPCOIN). Cho một dãy n giá trị logic a1, a2, .., an. Viết chương trình 
thực hiện q câu hỏi thuộc các dạng sau: 
Truy vấn 1: phủ định giá trị các phần tử trong khoảng [a, b]. 
Truy vấn 2: đếm xem có bao nhiêu phần tử là true trong khoảng [a, b]. In ra giá trị đó. 
Ràng buộc: 1 ≤ a, b ≤ n, 1 ≤ n, q ≤ 105. 
Bài toán này thuộc dạng cây phân đoạn với hai phép toán query và update, do đó ta 
dùng cấu trúc cây phân đoạn ở mục 2.4 và chỉ cần định nghĩa là cấu trúc nút như sau: 
static class Node{ 
 int start, end; 
 int count; 
 Boolean pUpdate; 
 Node(){ count=0; pUpdate=false;} 
 void assignLeaf(Boolean value) {} 
 void merge(Node left, Node right) { 
 count = (left.pUpdate ? (left.end - left.start + 1 - left.count) : left.count) 
 + (right.pUpdate ? (right.end - right.start + 1 - right.count) : 
 right.count); 
 } 
 int getValue() {return count; } 
 Boolean hasPUpdate() {return pUpdate;} 
 void applyPUpdate() { 
 count = (end - start + 1) - count; 
 pUpdate = false; 
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 1 (2016) 
9 
 } 
 void addPUpdate(Boolean value) { pUpdate = !pUpdate; } 
 Boolean getPUpdate() { return true;} 
} 
Kỹ thuật cây phân đoạn này cũng được dùng để giải quyết được nhiều bài toán cùng 
dạng ở [8]. 
4. KẾT LUẬN 
Như vậy qua việc khảo sát và cài đặt cho bài toán truy vấn vùng bằng cấu trúc dữ liệu là 
cây phân đoạn, ta có được một số kết luận sau: đạt được tốc độ thực hiện mà bài toán đặt ra, cấu 
trúc bộ nhớ hợp lý, cài đặt dễ dàng theo mẫu để giải các bài toán cùng dạng thông qua các thuật 
toán mẫu. Hạn chế của cấu trúc này là các phép toán thống kê trên đoạn là đơn giản, nếu là phép 
thống kê phức tạp như tần suất xuất hiện, đếm số phần tử thỏa điều kiện nào đó, thì bài toán này 
sẽ được giải quyết bằng cấu trúc dữ liệu khác đó là cấu trúc cây chỉ mục nhị phân. 
Trong khuôn khổ của bài báo, chúng tôi chỉ đưa ra phần lý thuyết cũng như phần thực 
hành trong việc nghiên cứu bài toán Truy vấn vùng và cấu trúc dữ liệu Cây phân đoạn. Với các 
bài toán mẫu kèm lời giải cụ thể nó có thể giúp ích cho các sinh viên tiếp cận được với lớp bài 
toán này trong các kỳ thi Olympic Tin học, thi lập trình trực tuyến. Ngoài các cấu trúc dữ liệu 
trên, bài toán này còn có thể giải bằng cấu trúc cây chỉ mục nhị phân là hướng nghiên cứu tiếp 
theo của bài báo. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1]. Lê Minh Hoàng (1992-1993). Bài giảng chuyên đề: Giải thuật và lập trình, Đại học Sư phạm Hà 
Nội. 
[2]. Nguyễn Xuân Huy (2015). Sáng tạo trong thuật toán và lập trình, tập 1-3, Nhà xuất bản thông tin và 
truyền thông. 
[3]. Clifford Stein, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest. Introduction to 
Algorithms 3rd Edition, PHI LEARNING PVT. LTD-NEW DELHI. 
[4]. Steven Halim, Felix Halim. Competitive Programming 3, HandBook for ACM ICPC and IOI 
Contestants 2013. 
[5]. Danield. Range Minimum Query and Lowest Common Ancestor, 
[6]. www.spoj.com/NKLINEUP 
[7]. www.codechef.com/problems/FLIPCOIN 
[8].  
Các cấu trúc dữ liệu nâng cao cho bài toán truy vấn vùng 
10 
ADVANCED DATA STRUCTURES FOR RANGE QUERY PROBLEM 
Tran Viet Khoa
Department of Information Technology, Hue University College of Sciences 
Email:tvkhoa.husc@gmail.com 
ABSTRACT 
Competitive programming is an intellectual sport. Competitive programming contests are 
usually held over the Internet or local networks in which participants trying to solve given 
problems. A lot of universities and Information Associations in the world have used this 
method to organize “playing field” on programming skills for pupils and students. 
The Range Query Problem is a frequently encountered problem in the Vietnam’s 
Olympiads in Information and Technology for Students and International Collegiate 
Programming Contest (ACM/ICPC). The problem can be solved by various methods; 
however the best solution to this problem is to apply data structures such as segment tree 
and binary index tree. In this paper, we present the primary idea about Segment tree and 
how to apply it to solve Range Query Problems. The paper also provides additional 
knowledge for students, graduate students in area of algorithms analysis and design . 
Keywords: Interval Tree, Segment Tree, Binary Index Tree. 

File đính kèm:

  • pdfcac_cau_truc_du_lieu_nang_cao_cho_bai_toan_truy_van_vung.pdf