Bài giảng Công nghệ Java - Bài 3: MVC - Nguyễn Hữu Thể

Nội dung

▪ Mô hình lập trình truyền thống (Mô hình 1)

▪ Mô hình MVC (Mô hình 2)

▪ Ứng dụng MVC minh họa3

Mô hình 1 (Model 1)

− Khi thiết kế trang JSP, PHP hay ASP, người lập trình thường đan

xen các mã html cùng với các mã JSP, PHP, hay ASP.

− Do vậy, có những khó khăn sau có thể gặp phải:

▪ Người thiết kế giao diện cũng cần phải biết ngôn ngữ lập trình.

▪ Việc bảo trì chúng thường rất khó khăn, vì một phần các mã

chương trình lẫn lộn với mã html.

▪ Khi có lỗi xảy ra, tìm và định vị lỗi cũng khó khăn.

pdf 48 trang yennguyen 340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Công nghệ Java - Bài 3: MVC - Nguyễn Hữu Thể", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Công nghệ Java - Bài 3: MVC - Nguyễn Hữu Thể

Bài giảng Công nghệ Java - Bài 3: MVC - Nguyễn Hữu Thể
1CÔNG NGHỆ JAVA
Bài 3: MVC
Nguyễn Hữu Thể
2Nội dung
▪ Mô hình lập trình truyền thống (Mô hình 1)
▪ Mô hình MVC (Mô hình 2)
▪ Ứng dụng MVC minh họa
3Mô hình 1 (Model 1)
− Khi thiết kế trang JSP, PHP hay ASP, người lập trình thường đan 
xen các mã html cùng với các mã JSP, PHP, hay ASP. 
− Do vậy, có những khó khăn sau có thể gặp phải:
▪ Người thiết kế giao diện cũng cần phải biết ngôn ngữ lập trình.
▪ Việc bảo trì chúng thường rất khó khăn, vì một phần các mã 
chương trình lẫn lộn với mã html.
▪ Khi có lỗi xảy ra, tìm và định vị lỗi cũng khó khăn.
4Model 1 - Ví dụ 
− Minh họa kỹ thuật chuyển dữ liệu sang trang trong JSP. Kiểm 
tra thông tin đăng nhập, với dữ liệu kiểm tra (username = 
“cnttk3” và password = “cnttk3”)
− JSP xử lý dữ liệu theo Model 1 (2 layer)
− Class Data.java: chứa phương thức kiểm tra đăng nhập 
checkLogin(,)
− File JSP: 
▪ Login.jsp: giao diện đăng nhập
▪ Process-login.jsp: trang xử lý kết quả đăng nhập, gọi 
phương thức checkLogin(,) ở class Data, nhận kết quả trả 
về
5Model 1 - Ví dụ: Mã nguồn
− Data.java: chứa trong package org.dhcl.basic
package org.dhcl.basic;
public class Data {
//Hàm kiểm tra user và pass là chữ cnttk3
public static boolean checkLogin(String user, String pass){
if(user.equals("cnttk3") && pass.equals("cnttk3"))
return true;
else
return false;
}
}
6Model 1 - Ví dụ: Mã nguồn
− Login.jsp
Username: 
Password: 
7
Username: 
Password: 
<%
String user = request.getParameter("user");
String pass = request.getParameter("pass");
if(Data.checkLogin(user, pass))
out.print("Đăng nhập thành công");
else
out.print("Đăng nhập không thành công");
%>
process-login.jsp
login.jsp
8
9Mô hình MVC (Model 2)
− Mô hình 2 hay mô hình MVC (Model-View-Controller) 
− Tương ứng với một trang JSP, tách thành 3 thành phần: 
▪ Model-View-Controller. 
− Các thành phần trên làm việc như sau:
▪ Model: là các lớp java có nhiệm vụ:
• Nhận các yêu cầu từ khung nhìn
• Thi hành các yêu cầu (tính toán, truy vấn databse,)
• Trả về các kết quả yêu cầu cho View.
▪ View: JSP hiển thị form nhập, các kết quả trả về từ Model. 
▪ Controller: Đồng bộ hoá giữa Model và View. Tức là với 
một trang JSP này thì sẽ tương ứng với lớp Java nào để xử 
lý nó và ngược lại, kết quả sẽ trả về trang JSP nào.
10
Mô hình MVC (Model 2)
11
MVC - Ví dụ:
− Ứng dụng quản lý dữ liệu của 1 table Users, bao gồm đăng 
nhập, quản lý dữ liệu: trình bày dữ liệu, thêm mới, xóa dữ liệu, 
sửa dữ liệu, xóa dữ liệu.
− Tạo database: Ví dụ: K3MVC, tạo 1 table Users như sau:
create database K3MVC;
use K3MVC;
create table Users(
userid int AUTO_INCREMENT not null primary key,
username varchar(30) not null,
password varchar(30) not null
); 
insert into Users (username, password) values 
('admin','123456'),
('user1','123456'),
('user2','123456');
12
Cấu trúc Project
13
db.properties
driver=com.mysql.jdbc.Driver
url=jdbc:mysql://localhost:3306/k3mvc
user=root
password=
Thiết lập file cấu hình kết nối CSDL
Hệ quản trị CSDL MySQL:
• Tên database: “k3mvc”, 
• Username: root”, 
• Password: rỗng
14
package org.dhcl.util;
import java.io.*;
import java.sql.*;
import java.util.Properties;
public class DbUtil {
private static Connection connection = null;
public static Connection getConnection() {
//Dùng kết nối đến Database, chuỗi kết nối lưu trong file db.properties
if (connection != null)
return connection;
else{
try{
Properties pro = new Properties();
InputStream inputStream = 
DbUtil.class.getClassLoader().getResourceAsStream("/db.properties");
pro.load(inputStream);
String driver = pro.getProperty("driver");
String url = pro.getProperty("url");
String user = pro.getProperty("user");
String password = pro.getProperty("password");
Class.forName(driver);
connection = DriverManager.getConnection(url, user, password);
}catch(ClassNotFoundException e) { e.printStackTrace();
}catch(SQLException e) { e.printStackTrace();
}catch(FileNotFoundException e) { e.printStackTrace();
}catch(IOException e) { e.printStackTrace(); }
return connection;
}
}
DbUtil.java: class thư viện kết nối CSDL
15
DbUtil.java
//Cách kết nối CSDL thứ 2 (Chọn 1 trong 2 cách kết nối)
public static Connection getConnection2() {
if (connection != null)
return connection;
else {
try {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
connection = DriverManager.getConnection(
"jdbc:mysql://localhost:3306/k3mvc", "root", "");
} catch (ClassNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
}
return connection;
}
}
16
User.java: Lớp User
package org.dhcl.model;
public class User {
private int userid;
private String username;
private String password;
public int getUserid() {
return userid;
}
public void setUserid(int userid) {
this.userid = userid;
}
public String getUsername() {
return username;
}
public void setUsername(String 
username) {
this.username = username;
}
public String getPassword() {
return password;
}
public void setPassword(String password) {
this.password = password;
}
// Constructor có đầy đủ tham số, để khởi tạo dữ 
liệu cho class
public User(int userid, String username, String 
password) {
this.userid = userid;
this.username = username;
this.password = password;
}
public User() {// Constructor không tham số
this.userid = 0;
this.username = "";
this.password = "";
}
}
17
UserDao.java
public class UserDao {
Connection connection = null;
public UserDao(){
connection = DbUtil.getConnection(); //Mỗi lần khởi tạo biến đối tượng 
thuộc class UserDao thì khởi tạo luôn kết nối đến database
}
public boolean checkLogin(String user, String pass){
try {
Statement st = connection.createStatement();
String sql = "select * from Users where username = '"+user+
"' and password = '" + pass + "'";
ResultSet rs = st.executeQuery(sql);
if(rs.next())
return true;
else
return false;
} catch (SQLException e) { //Không thể kết nối
e.printStackTrace();
return false;
}
}
}
18
LoginController
public class LoginController extends HttpServlet {
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException {
//Nhận dữ liệu chuyển đến từ trang login.jsp
String username = request.getParameter("username");
String password = request.getParameter("password");
RequestDispatcher view = null;
//Kiểm tra user và pass, gọi hàm kiểm tra đăng nhập ở Authenticate.java
UserDao u = new UserDao();
if(u.checkLogin(username, password)){
//Gọi success.jsp nếu user và pass đúng
view = request.getRequestDispatcher("success.jsp");
User user = new User();
user.setUsername(username);
user.setPassword(username);
request.setAttribute("user_request", user);//Khởi tạo 1 biến 
//user_request để lưu trữ thông tin user đăng nhập thành công 
//cho đối tượng request quản lý, giúp triệu gọi thông tin 
//đăng nhập ở những trang sau.
}
19
LoginController
else //Gọi error.jsp nếu user và pass sai
view = request.getRequestDispatcher("error.jsp");
//Gọi chuyển trang đến success.jsp hoặc error.jsp
view.forward(request, response);
}
}
}
20
Login.jsp
Username: 
Password: 
21
success.jsp
Đăng nhập thành công
<%
User user = (User)request.getAttribute("user_request");
out.print("Chào bạn " + user.getUsername());
%>
Thất bại
error.jsp
22
Giao diện thực thi ứng dụng
− Giao diện trang login.jsp
− Thông báo thành công (gọi trang success.jsp bên trong 
UserController)
23
− Tiếp tục thực hiện các xử lý cho Users
▪ Quản lý dữ liệu
▪ Thêm
▪ Sửa dữ liệu
▪ Xóa dữ liệu
▪ 
24
Bổ sung các phương thức xử lý cho các class
UserDao.java
UserController.java
25
public class UserDao {
Connection connection = null;
public UserDao(){
connection = DbUtil.getConnection(); 
}
public boolean checkLogin(String user, String pass){
//Kiểm tra thông tin user đăng nhập có tồn tài trong CSDL?
}
public void addUser(User user){
//Thêm dữ liệu vào table Users
}
public ResultSet selectUser(){
//Lấy toàn bộ dữ liệu từ 1 table 
}
public void deleteUser(int userid){
//Xóa dữ liệu dựa vào mã số userid của table User
}
public void updateUser(User user){
//Phương thức cập nhật dữ liệu vào table Users, đầu vào là 1 đối
//tượng Users đã có dữ liệu: userid, username, password.
}
public User getUserById(int userid){
//Phương thức lấy thông tin của 1 user dựa vào mã số userid
//là đầu vào, trả về 1 đối tượng User
}
public List getAllUsers() { 
//Lấy tất cả user
} 
}
UserDao.java
26
UserDao.java
public class UserDao {
//
public boolean checkLogin(String user, String pass){
try {
Statement st = connection.createStatement();
String sql = "select * from Users where username = '"+user+
"' and password = '" + pass + "'";
ResultSet rs = st.executeQuery(sql);
if(rs.next())
return true;
else
return false;
} catch (SQLException e) { //Không thể kết nối
e.printStackTrace();
return false;
}
}
//
27
UserDao.java
public class UserDao {
//
//Hàm thêm dữ liệu vào table Users
public void addUser(User user){
try{
Statement st = connection.createStatement();
String sql = "insert into Users (username, password)" +
" values (‘”+ user.getUsername()+"','"+user.getPassword()+"')"; 
st.executeUpdate(sql);
}catch(SQLException e){
e.printStackTrace();
}
}
//
28
UserDao.java
public class UserDao {
//
//Lấy toàn bộ dữ liệu từ 1 table
public ResultSet selectUser(){
try{
Statement st = connection.createStatement();
String sql = "select * from Users"; 
ResultSet rs = st.executeQuery(sql);
return rs;
}catch(SQLException e){
e.printStackTrace();
return null;
}
}
//
29
UserDao.java
public class UserDao {
//
//Phương thức xóa dữ liệu dựa vào mã số userid của table User
public void deleteUser(int userid){
try{
Statement st = connection.createStatement();
String sql = "delete from Users where userid = " + userid; 
st.executeUpdate(sql);
}catch(SQLException e){
e.printStackTrace();
}
}
//
30
UserDao.java
public class UserDao {
//
//Phương thức cập nhật dữ liệu vào table Users, đầu vào là 1 đối
//tượng Users đã có dữ liệu: userid, username, password.
//Phương thức không trả về dữ liệu
public void updateUser(User user){
try{
Statement st = connection.createStatement();
String sql = "update Users set username = '" + 
user.getUsername() + "', password = '" + 
user.getPassword() + "' where userid = " + 
user.getUserid(); 
st.executeUpdate(sql);
}catch(SQLException e){
e.printStackTrace();
}
}
//
31
UserDao.java
public class UserDao {
//
//Phương thức lấy thông tin của 1 user dựa vào mã số userid
//là đầu vào, trả về 1 đối tượng User
public User getUserById(int userid){
User user = new User();
try{
Statement st = connection.createStatement();
String sql = "select * from users where userid = " + userid;
ResultSet rs = st.executeQuery(sql);
if (rs.next()) {
user.setUserid(rs.getInt("userid"));
user.setUsername(rs.getString("username"));
user.setPassword(rs.getString("password"));
}
//Cần khai báo biến đối tượng user cục bộ trong hàm
//set hay get dữ liệu vào user?
}catch(SQLException e){
e.printStackTrace();
}
return user;
}
//
32
UserDao.java
public class UserDao {
//
public List getAllUsers() { 
List users = new ArrayList(); 
try { 
Statement statement = connection.createStatement(); 
ResultSet rs = statement.executeQuery("select * from users"); 
while (rs.next()) { 
User user = new User(); 
user.setUserid(rs.getInt("userid")); 
user.setUsername(rs.getString("username")); 
user.setPassword(rs.getString("password")); 
users.add(user); 
} 
} catch (SQLException e) { 
e.printStackTrace(); 
} 
return users; 
} 
//
} 
33
Controller: UserController.java
public class UserController extends HttpServlet {
private static final long serialVersionUID = 1L;
UserDao dao = null;
public UserController() {
super();
dao = new UserDao(); //New UserDao
}
//Dữ liệu của edit và delete được nhận trong hàm doGet
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException {
// request action
String action = request.getParameter("action");
int userid = 0;
RequestDispatcher view = null;
UserDao u = new UserDao();
if(action.equals("all")){
request.setAttribute("users", dao.getAllUsers());
view = request.getRequestDispatcher("listUser.jsp");
}
34
else if(action.equals("insert")){
view = request.getRequestDispatcher("add-user.jsp");
}
else if(action.equals("edit")){
userid = Integer.parseInt(request.getParameter("userid"));
User user = u.getUserById(userid);
request.setAttribute("userUpdate", user);
view = request.getRequestDispatcher("update-user.jsp");
}
else if(action.equals("delete")){
userid = Integer.parseInt(request.getParameter("userid"));
u.deleteUser(userid);
view = request.getRequestDispatcher("manage-user.jsp");
}
//Gọi chuyển trang
view.forward(request, response);
}
35
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException {
User user = new User();
user.setUsername(request.getParameter("username"));
user.setPassword(request.getParameter("password"));
String userid = request.getParameter("userid");
if (userid == null || userid.isEmpty()) {
dao.addUser(user);
} else {
user.setUserid(Integer.parseInt(userid));
dao.updateUser(user);
}
RequestDispatcher view = 
request.getRequestDispatcher("manage-user.jsp");
view.forward(request, response); 
}
}
36
Quản lý dữ liệu: table Users
index.jsp: Lần đầu gọi trang index.jsp => Trang sẽ chuyển sang 
Controller điều phối với action=all
37
Add User
UseridUsernamePasswordEditDelete</t
d>
<%
UserDao userDao = new UserDao();
ResultSet rs = userDao.selectUser(); //selectUser() đã viết trong class UserDao
while(rs.next()){ %>
<a href="UserController?action=edit&userid=
">Edit
<a href="UserController?action=delete&userid=
">Delete
UserController chuyển sang View: manage-user.jsp
38
Giao diện trang quản lý User: manage-user.jsp
39
add-user.jsp
Username: 
Password: 
Giao diện trang add-user.jsp được gọi 
bên trong Controller khi người dùng 
chọn liên kết Add User từ trang manage-
user.jsp
40
add-user.jsp
Giao diện trang add-user.jsp được gọi bên trong Controller khi người 
dùng chọn liên kết Add User từ trang manage-user.jsp
Sau khi đồng ý, nhấn
Add => 1 dòng dữ liệu
mới được thêm vào
database, Controller
gọi View manage-
user.jsp trình bày dữ
liệu vừa thêm vào.
41
Sửa 1 dòng dữ liệu
Sửa 1 dòng dữ liệu, rê chuột và liên kết Edit, như hình bên dưới
public class UserController extends HttpServlet {
protected void doGet() {
int userid = 0;
RequestDispatcher view = null;
UserDao u = new UserDao();
if (action.equals("all")) {
request.setAttribute("users", dao.getAllUsers());
view = request.getRequestDispatcher("listUser.jsp");
} else if (action.equals("insert")) {
view = request.getRequestDispatcher("add-
user.jsp");
} else if (action.equals("edit")) {
userid = 
Integer.parseInt(request.getParameter("userid"));
User user = u.getUserById(userid);
request.setAttribute("userUpdate", user);
view = request.getRequestDispatcher("update-
user.jsp");
} 
42
Sửa 1 dòng dữ liệu
Chuyển dữ liệu của dòng người dùng muốn sửa, trình bày dữ liệu
ra giao diện cập nhật
Để có được giao diện này, chúng ta phải tạo 1 file update-user.jsp
để trình bày dữ liệu cần cập nhật
43
update-user.jsp
<%
//gọi biến userUpdate đã lưu khi xử lý ở Controller
User userUpdate = (User)request.getAttribute("userUpdate"); 
%>
Userid: <input type="text" name="userid"
readonly value="">
Username: <input type="text" name="username"
value="">
Password: <input type="password" name="password"
value="">
44
update-user.jsp
Giả sử chúng ta sửa password lại thành 123458, và nhấn nút Update
Kết quả 
xử lý 
như sau:
45
public class UserController extends HttpServlet {
//
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException {
User user = new User();
user.setUsername(request.getParameter("username"));
user.setPassword(request.getParameter("password"));
String userid = request.getParameter("userid");
if (userid == null || userid.isEmpty()) {
dao.addUser(user);
} else {
user.setUserid(Integer.parseInt(userid));
dao.updateUser(user);
}
RequestDispatcher view = 
request.getRequestDispatcher("manage-user.jsp");
view.forward(request, response); 
}
}
public class UserDao {
//
p blic void updat User(User user){
try{
Statement st = connection.createStatement();
String sql = "update Users set username = '" + 
user.getUsername() + "', password = '" + 
user.getPassword() + "' where userid = " + 
user.getUserid(); 
st.executeUpdate(sql);
46
Xóa dữ liệu
Rê chuột vào liên kết xóa tại dòng có userid = 15 như hình bên dưới:
Kết quả: 
Controller sẽ điều 
phối quá trình xử 
lý và gọi View 
manage-user.jsp 
trình bày dữ liệu 
kết quả:
public class UserController extends HttpServlet {
//
protected void doGet(){ 
//
if(action.equals("delete")){
userid = Integer.parseInt(request.getParameter("userid"
u.deleteUser(userid);
view = request.getRequestDispatcher("manage-user.jsp"
}
view.forward(request, response);
}
public class UserDao {
//
public void deleteUser(int userid){
try{
Statement st = connection.createStatement();
String sql = "delete from Users where userid = "
st.executeUpdate(sql);
}catch(SQLException e){
e.printStackTrace();
}
}
47
else if(action.equals("insert")){
view = request.getRequestDispatcher("add-user.jsp");
}
else if(action.equals("edit")){
userid = Integer.parseInt(request.getParameter("userid"));
User user = u.getUserById(userid);
request.setAttribute("userUpdate", user);
view = request.getRequestDispatcher("update-user.jsp");
}
else if(action.equals("delete")){
userid = Integer.parseInt(request.getParameter("userid"));
u.deleteUser(userid);
view = request.getRequestDispatcher("manage-user.jsp");
}
//Gọi chuyển trang
view.forward(request, response);
}
48
UserDao.java
public class UserDao {
//
//Phương thức xóa dữ liệu dựa vào mã số userid của table User
public void deleteUser(int userid){
try{
Statement st = connection.createStatement();
String sql = "delete from Users where userid = " + userid; 
st.executeUpdate(sql);
}catch(SQLException e){
e.printStackTrace();
}
}
//

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_cong_nghe_java_bai_3_mvc_nguyen_huu_the.pdf