Bài giảng Tin học văn phòng - Chương 1: Excel nâng cao (Phần 2) - Hoàng Thanh Hòa

• Tạo lập công thức

• Địa chỉ tương đối, tuyệt đối

• Khái niệm hàm và cách sử dụng

• Các nhóm hàm thông dụng trong Excel

• Định dạng bảng tính

pdf 108 trang yennguyen 19/11/2021 60
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học văn phòng - Chương 1: Excel nâng cao (Phần 2) - Hoàng Thanh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tin học văn phòng - Chương 1: Excel nâng cao (Phần 2) - Hoàng Thanh Hòa

Bài giảng Tin học văn phòng - Chương 1: Excel nâng cao (Phần 2) - Hoàng Thanh Hòa
Giáo viên: Hoàng Thanh Hòa
hthoa@cofer.edu.vn
• Tạo lập công thức
• Địa chỉ tương đối, tuyệt đối
• Khái niệm hàm và cách sử dụng
• Các nhóm hàm thông dụng trong Excel
• Định dạng bảng tính
hthoa@cofer.edu.vn Trang 2
hthoa@cofer.edu.vn Trang 3
• Tạo công thức số học cơ bản
➢ Gõ dấu “=” trước công thức, ví dụ: =E1+F1
➢ Nhấn Enter để kết thúc
➢ Nội dung công thức được hiển thị trên thanh 
Formula bar
➢ Sử dụng cặp dấu “( )” để thay đổi độ ưu tiên của 
các phép toán trong công thức
hthoa@cofer.edu.vn Trang 4
• Các phép toán công thức số học
+
-
*
Phép cộng
Phép trừ
Phép nhân
/
^
&
Phép chia
Phép lũy thừa
Phép nối chuỗi
hthoa@cofer.edu.vn Trang 5
• Các phép toán so sánh
hthoa@cofer.edu.vn Trang 6
• Mức ưu tiên của các phép toán:
➢ Phép toán trong ngoặc thực hiện trước
➢ Phép toán có độ ưu tiên cao thực hiện trước
hthoa@cofer.edu.vn Trang 7
• Nhận biết và sửa lỗi
➢####: không đủ độ rộng của ô để hiển thị,
➢#VALUE!: dữ liệu không đúng theo yêu cầu của 
công thức
➢#DIV/0!: chia cho giá trị 0
➢#NAME?: không xác định được ký tự trong công 
thức
➢#N/A: không có dữ liệu để tính toán
➢#NUM!: dữ liệu không đúng kiểu số
hthoa@cofer.edu.vn Trang 8
• Địa chỉ tương đối
➢ Là địa chỉ có dạng , VD: A2, B3..
➢ Khi sao chép đến vùng đích thì địa chỉ tại vùng 
đích thay đổi tịnh tiến theo
• Địa chỉ tuyệt đối
➢ Là địa chỉ dạng , VD: $A$2, $B$3
➢ Khi sao chép đến vùng đich vẫn giữ nguyên địa chỉ 
ban đầu.
hthoa@cofer.edu.vn Trang 9
• Địa chỉ hỗn hợp
➢ Là địa chỉ có dạng hoặc , 
VD: $A2, B$3
➢ Khi sao chép đến vùng đích thì chỉ có thành phần 
không có dấu “$” thay đổi.
➢ Nhấn phím F4 để thay đổi từ địa chỉ tương đối -> 
tuyệt đối -> hỗn hợp.
hthoa@cofer.edu.vn Trang 10
• Địa chỉ tương đối: Là địa chỉ thay đổi trong thao tác
copy công thức.
hthoa@cofer.edu.vn Trang 11
• Địa chỉ tuyệt đối: Là địa chỉ không bị thay đổi khi
copy công thức.
hthoa@cofer.edu.vn Trang 12
$: Giữ cố định thành phần
cột khi copy công thức.
$: Giữ cố định dòng khi copy 
công thức. 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 13
➢Nhắp chọn ô chứa công thức muốn sao chép
➢ Đặt con trỏ chuột vào góc phải dưới của ô
➢ Biểu tượng chuột chuyển thành hình dấu thập mầu 
đên nét đơn “+”
➢Nhấn phím trái, kéo và di chuyển chuột theo dòng 
hoặc theo cột đến các ô cần sao chép
hthoa@cofer.edu.vn Trang 14
• Khái niệm:
➢Hàm (function) là tên của một thao tác đã được 
định nghĩa sẵn trong Excel.
➢Tên hàm luôn đi kèm với một cặp dấu ngoặc đơn.
➢Hàm có thể có một đối số (argument), nhiều đối số 
hoặc không có đối số, ví dụ:
– INT(12.5)
– SUM(2,5,10)
– NOW()
hthoa@cofer.edu.vn Trang 15
• Cấu trúc hàm:
➢ (đối số 1, đối số 2,, đối số n)
➢ Đối số có thể là
o Giá trị kiểu số, xâu,
o Địa chỉ ô hoặc vùng ô
o Một hàm khác
hthoa@cofer.edu.vn Trang 16
• Nhập công thức vào ô:
➢ Cách 1: gõ trực tiếp vào ô theo dạng 
=(đối số 1, đối số 2,, đối số n)
➢ Cách 2:
o Chuyển con trỏ ô về ô muốn nhập công thức
o Trên thanh thực đơn chọn Formulas→.
o Chọn loại hàm cần thiết
o Nhấn nút OK
o Nhập các đối số cần thiết
o Nhấn nút OK để hoàn tất
hthoa@cofer.edu.vn Trang 17
• Nhập công thức vào ô:
➢ Các đối số thường cách nhau bởi dấu “,” hoặc “;” 
tùy theo thiết lập hệ thống của máy tính.
➢ Nếu đối số là một vùng địa chỉ thì cần ghi theo 
dạng: địa chỉ ô góc trái phía trên:địa chỉ ô góc phải 
phía dưới.
➢ Khi sử dụng dấu () thì mở bao nhiêu dấu “(“ thì 
phải có bấy nhiêu dấu “)”
hthoa@cofer.edu.vn Trang 18
• Nhóm hàm xử lý số
• Nhóm hàm xử lý chuỗi dữ liệu
• Nhóm hàm ngày giờ
• Nhóm hàm logic
• Nhóm hàm dò tìm
• Nhóm hàm chuyển đổi kiểu
• Nhóm hàm có điều kiện
hthoa@cofer.edu.vn Trang 19
1. Hàm giá trị tuyệt đối:
• Cú pháp: =ABS(number)
• Hàm trả về giá trị tuyệt đối của đối số
• Number: là số cần trả về giá trị tuyệt đối
• VD: 
➢ABS(2) → 2
➢ABS(-5) → 5
➢ABS(A2) → 7 (A2 đang chứa công thức = 3.5 x -2)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 20
2. Hàm tính tổng
• Cú pháp: =SUM (number 1, number 2,)
• Hàm trả về giá trị tổng của các đối số
• Number: là các hằng hoặc địa chỉ tham chiếu ô, 
miền.
• VD:
Tổng lương ở ô E10 được tính theo công thức:
=SUM(E4:E9) → 23
hthoa@cofer.edu.vn Trang 21
3. Hàm trả về số nguyên
• Cú pháp: =INT (number)
• Hàm trả về số nguyên nhỏ hơn gần nhất 
• Number: là các hằng hoặc địa chỉ tham chiếu ô, 
miền.
• VD: INT(23.4) → 23
INT(-23.4) → -24
hthoa@cofer.edu.vn Trang 22
4. Hàm lấy phần dư
• Cú pháp: =MOD(number,divisor)
• Hàm trả về số dư của phép chia
• Với: 
➢Number: số bị chia
➢Divisor: số chia
• VD: =MOD(23,10) → 3
hthoa@cofer.edu.vn Trang 23
5. Hàm tính lũy thừa
• Cú pháp: =POWER(number,power)
• Hàm trả về lũy thừa một số
• Với: 
➢Number: Số cần tính lũy thừa
➢ power: số mũ
• VD: POWER(5, 2) = 25
POWER(98.6, 3.2) = 2,401,077
POWER(4, 5/4) = 5.656854
hthoa@cofer.edu.vn Trang 24
6. Hàm tính tích các số
• Cú pháp: =PRODUCT(number 1; number 2;.)
• Hàm trả về tích của các đối số
• VD:
hthoa@cofer.edu.vn Trang 25
7. Hàm tính tổng các tích của các mảng dữ liệu
• Cú pháp: =SUMPRODUCT(array1, array2, ...)
• Hàm trả về tổng của tích các thành phần trong 2 mảng 
cùng kích thước.
• VD:
SUMPRODUCT(A1:B3, C1:D3) = 156
• Cách tính: 
156 = (3*2)+(4*7)+(8*6)+(6*7)+(1*5)+(9*3)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 26
8. Hàm làm tròn theo số chỉ định:
• Cú pháp:=ROUND(number, num-digits)
• Hàm trả về số đã được làm tròn theo chỉ định
• Trong đó:
➢ Number: Số cần làm tròn
➢ Num- digits: là số nguyên chỉ cách làm tròn với: 
>0: làm tròn đến số thập phân được chỉ định
=0: làm tròn đến số nguyên gần nhất
<0: làm tròn đến phần nguyên
hthoa@cofer.edu.vn Trang 27
9. Hàm làm tròn theo số chỉ định:
➢ =ROUND(1234.5678, 3) → 1234.568
➢ =ROUND(1234.5678, 2) →1234.57
➢ =ROUND(1234.5678, 1) →1234.6
➢ =ROUND(1234.5678, 0) →1235
➢ =ROUND(1234.5678, -1) → 1230
➢ =ROUND(1234.5678, -2) → 1200
➢ =ROUND(1234.5678, -3) → 1000
hthoa@cofer.edu.vn Trang 28
10. Hàm tính giá trị trung bình
➢ Cú pháp: =AVERAGE(number1, number2)
➢ Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số
➢ Number: là các hằng, địa chỉ tham chiếu đến ô,
miền
➢ VD:
=AVERAGE(4,10,7)→ 7
=AVERAGE(E4:E9)→
hthoa@cofer.edu.vn Trang 29
11. Hàm tính số phần tử kiểu số
➢ Cú pháp: =COUNT(value1,value 2)
➢ Hàm trả về số lượng ô có chứa các phần tử kiểu số
➢ Value: có thể chứa hay tham chiếu đến nhiều kiểu 
dữ liệu khác nhau, nhưng chỉ có những đối số mới 
được đếm
➢ VD:
hthoa@cofer.edu.vn Trang 30
12. Hàm tính số ô có chứa giá trị 
➢ Cú pháp: =COUNTA(value1,value 2)
➢ Hàm trả về số lượng ô có chứa dữ liệu.
➢ Value: có thể chứa hay tham chiếu đến nhiều kiểu 
dữ liệu khác nhau, nhưng chỉ có những đối số mới 
được đếm
➢ VD:
hthoa@cofer.edu.vn Trang 31
13. Hàm tìm giá trị lớn nhất
➢ Cú pháp: =MAX(number 1, number 2)
➢Hàm trả về giá trị lớn nhất trong các đối số
➢Number:có thể là hằng hoặc địa chỉ tham chiếu ô, 
miền
➢ VD: 
MAX(9,23,11) → 23
MAX(F5:F14) → 10
hthoa@cofer.edu.vn Trang 32
14. Hàm tìm giá trị nhỏ nhất
➢ Cú pháp: =MIN(number 1, number 2)
➢ Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các đối số
➢ Number: Có thể là hằng hay địa chỉ tham chiếu ô, 
miền
➢ VD: 
=MIN(9,23,11) → 9
=MIN(F5:F14) → 4.5
hthoa@cofer.edu.vn Trang 33
15. Hàm xếp hạng
➢ Cú pháp: =RANK(number, ref, order)
➢ Hàm trả về thứ hạng của phần tử trong danh sách
➢ Trong đó: 
+ number: là giá trị cần xếp hạng (VD: điểm 1 hs)
+ ref: bảng chứa các giá trị (VD: bảng điểm), có thể là mảng, 
tham chiếu hoặc danh sách các số
+ order: Là 1 giá trị (0 or 1) cho biết cách thức sắp xếp:
- Nếu order =0 thì số lớn có thứ hạng nhỏ
- Nếu order =1 thì số lớn có thứ hạng lớn
hthoa@cofer.edu.vn Trang 34
➢VD hàm RANK:
Dựa vào cột tổng điểm, xếp hạng các thí sinh
Công thức tại ô E2: 
=RANK(D2,$D$2:$D$5,0) → 1
hthoa@cofer.edu.vn Trang 35
16. Hàm chuyển đổi số đo góc sang radian:
• Cú pháp: =RADIANS(angle)
• Hàm trả về số đo radian của một góc
• Với: angle là số đo của góc tính theo độ
• VD:
➢ =RADIANS(270) → 4.71239 (3𝜋/2)
➢ =RADIANS(180) → 3.14159 (𝜋)
➢ =RADIANS(90) → 1.570796 (𝜋/2)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 36
17. Hàm chuyển đổi số đo góc từ radian sang độ:
• Cú pháp: =DEGREES(angle)
• Hàm trả về số đo độ của một góc
• Với: angle là số đo của góc tính theo radian
• VD:
➢ =DEGREES (4.71239) (3𝜋/2)→ 270
➢ =DEGREES (3.14159) (𝜋)→ 180
➢ =DEGREES (1.570796 (𝜋/2) →90
hthoa@cofer.edu.vn Trang 37
18. Hàm tính Sin của một số:
• Cú pháp: =SIN(number)
• Hàm trả về giá trị sine của một số
• Number: là số đo góc tính theo radian
• VD: 
=SIN(4.71239) → -1 ( Sine của góc 270°)
=SIN(1.570796) → 1 ( Sine của góc 90°)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 38
19. Hàm tính Cosin của một số:
• Cú pháp: =COS(number)
• Hàm trả về giá trị Cosin của một số
• Number: là số đo góc tính theo radian
• VD: 
=COS(3,14159) → -1 ( Cosin của góc 180°)
=COS(0) → 1 ( Cosin của góc 0°)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 39
20. Hàm tính Tang của một số:
• Cú pháp: =TAN(number)
• Hàm trả về giá trị Cosin của một số
• Number: là số đo góc tính theo radian
• VD: 
=TAN(0.785398) → 1 ( Tang của góc 45°)
=TAN(0.523598) → 0.577350 → 2 /2 ( Tang của 
góc 30°)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 40
21. Hàm tính radian của một góc từ giá trị Sine:
• Cú pháp: =ASIN(number)
• Hàm trả về giá trị radian 1 góc nằm trong khoảng từ 
-𝜋/2 đến 𝜋/2 (arcsine)
• Number: là Sine một góc 
• VD: 
=ASIN(0.5) → 0.523598 (𝜋/6)
=ASIN(1) → 1.570796 (𝜋/2)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 41
22. Hàm tính radian của một góc từ giá trị Cosin:
• Cú pháp: =ACOS(number)
• Hàm trả về giá trị radian 1 góc nằm trong khoảng từ 
0 đến 𝜋 (arccosine)
• Number: là Cosin một góc 
• VD: 
=ACOS(-0.5) → 2.094395 (2𝜋/3)
=ACOS(1) → 0 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 42
23. Hàm tính radian của một góc từ giá trị Tang:
• Cú pháp: =ATAN(number)
• Hàm trả về giá trị radian 1 góc nằm trong khoảng từ 
-𝜋/2 đến 𝜋/2 (arctang)
• Number: là Tang một góc 
• VD: 
=ATAN(1.732050) → 1.0471975 (𝜋/3)
=ATAN(1) → 0.7854 (𝜋/4)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 43
1. Hàm đếm ký tự
• Cú pháp: =LEN(text)
• Hàm trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản
• Text: chuỗi văn bản cần đếm số ký tự
• VD:
=LEN(“Việt Nam”) →8
=LEN(A2) →8 (ô A2 chứa chuỗi “Việt Nam”)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 44
2. Hàm LEFT
• Cú pháp: =LEFT(text,[num-chars])
• Hàm trích xuất phần bên trái một chuỗi 
• Với:
➢ Text: chuỗi văn bản cần trích xuất ký tự
➢ Num-chars: số ký tự cần trích ra 
• VD:
=LEFT(“Việt Nam”,4) → Việt
=LEFT(A2,7) → Việt Na (ô A2 chứa chuỗi “Việt Nam”)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 45
3. Hàm RIGHT
• Cú pháp: =RIGHT(text,[num-chars])
• Hàm trích xuất phần bên phải một chuỗi 
• Với:
➢ Text: chuỗi văn bản cần trích xuất ký tự
➢ Num-chars: số ký tự cần trích ra 
• VD:
=RIGHT(“Việt Nam”,3) → Nam
=RIGHT(A2,7) → iệt Nam (ô A2 chứa chuỗi “Việt 
Nam”)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 46
4. Hàm MID
• Cú pháp: =MID(text,start-num,[num-chars])
• Hàm trích xuất chuỗi con từ 1 chuỗi
• Với:
➢ Text: chuỗi văn bản cần trích xuất ký tự
➢ Start: vị trí bắt đầu trích xuất từ bên trái
➢ Num-chars: số ký tự cần trích ra 
• VD:
=MID(“Việt Nam vô địch”,6,3) → Nam
=MID(A2,7,5) → am vô (ô A2 chứa chuỗi “Việt Nam vô 
địch”)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 47
5. Hàm FIND
• Cú pháp: =FIND(find-text,within-text,[start-num])
• Hàm trả về vị trí của 1 chuỗi con trong chuỗi văn bản
• Với:
➢ Find-text: chuỗi con cần tìm vị trí
➢ Within-text: chuỗi văn bản chứa chuỗi con cần tìm
➢ Start-num: vị trí bắt đầu tìm 
• VD:
=FIND(“Nam”,“Việt Nam vô địch”,1) → 6
=FIND(“vô địch”,A2,1) → 10 (ô A2 chứa chuỗi “Việt Nam 
vô địch”)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 48
6. Hàm TRIM
• Cú pháp: =TRIM(text)
• Hàm xóa những khoảng trắng vô ích trong văn bản
• Text: chuỗi văn bản
• VD:
=TRIM(“ Việt Nam”) → Việt Nam
=TRIM(A2) → Việt Nam
hthoa@cofer.edu.vn Trang 49
7. Hàm LOWER
• Cú pháp: =LOWER(text)
• Hàm chuyển text thành chữ in thường
• Text: chuỗi văn bản
• VD:
=LOWER(“Học Hành”) → học hành
hthoa@cofer.edu.vn Trang 50
8. Hàm UPPER
• Cú pháp: =UPPER(text)
• Hàm chuyển text thành chữ in hoa
• Text: chuỗi văn bản
• VD:
=UPPER(“Học Hành”) → HỌC HÀNH
hthoa@cofer.edu.vn Trang 51
9. Hàm PROPER
• Cú pháp: =PROPER(text)
• Hàm chuyển các chữ cái đầu thành in hoa, chữ khác 
in thường
• Text: chuỗi văn bản
• VD:
=PROPER(“họC hÀnh”) → Học Hành
hthoa@cofer.edu.vn Trang 52
10.Hàm SUBSTITUTE
• Cú pháp: SUBSTITUTE(text, old_text, new_text 
[,instance_num])
• Hàm thay thế một chuỗi bằng chuỗi khác
➢ text: chuỗi văn bản gốc, cần được xử lý
➢ old_text: chuỗi văn bản cần được thay thế
➢ new_text: chuỗi văn bản sẽ thay thế vào
➢ instance_num: số lần thay thế old_text bằng 
new_text
hthoa@cofer.edu.vn Trang 53
Hàm SUBSTITUTE
• Ví dụ: đế thay số 2007 bằng 2008 trong câu 
Expense Budget for 2007
• Dùng công thức như sau:
=SUBSTITUTE("Expense Budget for 2007", "2007", 
"2008") → Expense Budget for 2008
hthoa@cofer.edu.vn Trang 54
11. Hàm REPLACE
• Cú pháp: REPLACE(old_text, start_num, num_chars, 
new_text)
• Hàm thay thế một chuỗi bằng chuỗi khác với số ký tự
được chỉ định
➢ old_text: chuỗi văn bản cần được xử lý
➢ start_num: vị trí bắt đầu chuỗi cần thay thế, tính từ bên 
trái sang
➢ num_chars: số ký tự của chuỗi cần được thay thế
➢ new_text: chuỗi văn bản sẽ thay thế cho số ký tự đã chọn
hthoa@cofer.edu.vn Trang 55
12.Hàm REPLACE
• VD: với ô A1= “Chi phí ngân sách năm 2015”, để thay 
số 2015 bằng số mới là 2014 ta có công thức:
REPLACE(A1,FIND(“2015”,A1),LEN(“2015”),“2014”)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 56
13.Hàm CONCATENATE
• Cú pháp: CONCATENATE(text 1, text 2,.)
• Nối nhiều chuỗi lại với nhau.
• VD: 
CONCATENATE(“Giải pháp Excel”; “ ”;“-”;“Công cụ tuyệt 
vời của bạn”
→ Giải pháp Excel –Công cụ tuyệt vời của bạn
hthoa@cofer.edu.vn Trang 57
• Những quy định khi nhập dữ liệu ngày tháng:
➢Giá trị năm có giá trị từ 1900 đến 9999
➢Nếu nhập số năm với 2 con số thì:
o Nếu <30 thì cộng vào 2000
o Nếu >= 30 và <100 thì cộng vào 1900
➢Nhập không đúng sẽ chuyển thành dạng text
➢Tùy theo định dạng hệ thống mà ngày tháng nhập 
vào có các dạng hiển thị khác nhau
hthoa@cofer.edu.vn Trang 58
• Những quy định khi nhập dữ liệu ngày tháng:
➢ 24h ngày 31/12/1899 được chọn làm mốc tính 
toán các giá trị ngày giờ
➢Tất cả giá trị ngày giờ đều được quy đổi thành 1 giá 
trị số để tính toán
➢Giá trị số là số ngày cách mốc quy ước 31/12/1899
➢VD: 06/12/1999 quy ra 36500 ngày
28/05/2005 quy ra 38500 ngày
hthoa@cofer.edu.vn Trang 59
1. Hàm DATE
• Cú pháp: =DATE(year,month,day)
• Hàm trả về giá trị ngày tháng
• VD:
=DATE(2008,1,1) → 01/01/2008
=DATE(108,1,1) → 01/01/2008
=DATE(2008,12,32) → 01/01/2009
=DATE(08,14,01) → 01/02/2009
hthoa@cofer.edu.vn Trang 60
2. Hàm NOW
• Cú pháp: =NOW()
• Hàm trả về giá trị ngày tháng năm hiện hành
• Tùy theo kiểu định dạng mà kết quả thể hiện khác 
nhau
• VD:
=NOW() → 09/16/14 với định dạng mm/dd/yy
=NOW() → 16/09/2014 với định dạng dd/mm/yyyy
hthoa@cofer.edu.vn Trang 61
3. Hàm DAY
• Cú pháp: =DAY(serial-number)
• Hàm trả về giá trị ngày trong biểu thức ngày tháng
• Serial-number: là biểu thức ngày tháng
• VD:
=DAY(“01/02/2008”) → 1
=DAY(A2) → 31 (ô A2 chứa biểu thức 31/01)
=DAY(39000) → 10
hthoa@cofer.edu.vn Trang 62
4. Hàm MONTH
• Cú pháp: =MONTH(serial-number)
• Hàm trả về giá trị tháng trong biểu thức ngày tháng
• Serial-number: là biểu thức ngày tháng
• VD:
=MONTH(“01/02/2008”) → 2
=MONTH(A2) → 1 (ô A2 chứa biểu thức 31/01)
=MONTH(39000) → 10
hthoa@cofer.edu.vn Trang 63
5. Hàm YEAR
• Cú pháp: =YEAR(serial-number)
• Hàm trả về giá trị năm trong biểu thức ngày tháng
• Serial-number: là biểu thức ngày tháng
• VD:
=YEAR(“01/02/2008”) → 2008
=YEAR(A2) → 2014 (ô A2 chứa biểu thức 31/01)
=YEAR(39000) → 2006
hthoa@cofer.edu.vn Trang 64
6. Hàm HOUR
• Cú pháp: =HOUR(serial-number)
• Hàm trả về giá trị là số giờ lẻ chưa tròn 1 ngày (từ 0 
đến 23)
• Serial-number: là biểu thức thời gian hoặc 1 số nào 
đó chỉ số ngày (0<number<1)
• VD:
=HOUR(“10:30 AM”) → 10
=HOUR(“10:30 PM”) → 22
=HOUR(0.5) →12
hthoa@cofer.edu.vn Trang 65
7. Hàm MINUTE
• Cú pháp: =MINUTE(serial-number)
• Hàm trả về giá trị là số phút chưa tròn 1 giờ (từ 0 
đến 59)
• Serial-number: là biểu thức thời gian
• VD:
=MINUTE(“10:30 AM”) → 30
=MINUTE(“10:45 PM”) → 45
=MINUTE(0.32) →40
hthoa@cofer.edu.vn Trang 66
8. Hàm SECOND
• Cú pháp: =SECOND(serial-number)
• Hàm trả về giá trị là số giây chưa tròn 1 phút (từ 0 
đến 59)
• Serial-number: là biểu thức thời gian
• VD:
=SECOND(0.32) →48
hthoa@cofer.edu.vn Trang 67
9. Hàm TIME
• Cú pháp: =TIME(hour,minute,second)
• Hàm trả về giá trị biểu thức thời gian
• VD:
=TIME(13,40,48)→ 1:40 PM
=TIME(7,40,48) → 7:40 AM
hthoa@cofer.edu.vn Trang 68
10. Hàm DATEDIF
• Cú pháp: =DATEDIF(firstdate,enddate,option)
• Hàm trả về một giá trị, là số ngày, số tháng hay số năm 
giữa hai khoảng thời gian theo tùy chọn.
• Với:
- firstdate: là Ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần 
tính toán
- Enddate: là Ngày kết thúc của khoảng thời gian cần 
tính toán
- Option: là tùy chọn, xác định kết quả tính toán sẽ trả 
về trong công thức: 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 69
10. Hàm DATEDIF
+ "d": Hàm sẽ trả về số ngày giữa hai khoảng thời gian.
+ "m": Hàm sẽ trả về số tháng (chỉ lần phần nguyên) giữa 
hai khoảng thời gian.
+ "y": Hàm sẽ trả về số năm (chỉ lần phần nguyên) giữa 
hai khoảng thời gian.
+ "yd": Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của năm (số ngày chưa 
tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.
+ "ym": Hàm sẽ trả về số tháng lẻ của năm (số tháng chưa 
tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.
+ "md": Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của tháng (số ngày chưa 
tròn tháng) giữa hai khoảng thời gian.
hthoa@cofer.edu.vn Trang 70
11.Hàm WEEKDAY
• Cú pháp: =WEEKDAY(serial_number, return_type)
• Hàm trả về một giá trị, là số thứ tự của Ngày trong 
tuần.
• Với:
- Serial_number : là một biểu thức thời gian, 
Serial_number có thể là Number hay Value_date
- return_type : là tùy chọn để xác định kiểu giá trị sẽ 
trả về trong công thức
hthoa@cofer.edu.vn Trang 71
11.Hàm WEEKDAY
- return_type :
+ 1 hoặc để trống : Ngày chủ nhật được xem là 1, 
Ngày thứ bảy là 7.
+ 2 : Ngày thứ hai được xem là 1, Ngày chủ nhật là 7.
+ 3 : Ngày thứ hai được xem là 0, Ngày chủ nhật là 6.
hthoa@cofer.edu.vn Trang 72
1. Hàm AND
• Cú pháp: =AND(logical 1, logical 2)
• Hàm trả về kết quả đúng (TRUE) nếu tất cả các đối 
số đều đúng
• Hàm trả về kết quả sai (FALSE) nếu ít nhất 1 đối số 
sai.
• Logical: là các biểu thức điều kiện
• VD: =AND(A2>=20,A2<26)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 73
2. Hàm OR
• Cú pháp: =OR(logical 1, logical 2)
• Hàm trả về kết quả sai (FALSE) nếu tất cả các đối số 
đều sai, 
• Trả về kết quả đúng (TRUE) nếu ít nhất 1 đối số 
đúng.
• Logical là các biểu thức điều kiện
• VD: =OR(A2>=20,B2<10)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 74
3. Hàm điều kiện
• Cú pháp: =IF(logical_test, value_if_true, 
value_if_false)
• Hàm trả về kết quả là value_if_true nếu logical_test
có giá trị TRUE
• Hàm trả về kết quả là value_if_false nếu logical_test
có giá tri FALSE
• VD: 
Công thứ ô C2 là:
=IF(B2>=5,“đậu”,“rớt”)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 75
3. Hàm điều kiện
• Trong hàm IF, khi có nhiều điều kiện thì phải liên kết các điều 
kiện này bằng hàm AND hoặc hàm OR
• Công thức tính kết quả tại ô F5:
=IF(AND(D5+E5>=10,D50,E50),"Đậu","Rớt")
=IF(OR(D5+E5<10,D5=0,E5=0),“Rớt”,“Đậu”)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 76
• Hàm IF có thể được viết lồng vào nhau khi có nhiều kết 
quả trong phép tính
• Công thức tại ô E5:
=IF(D5>=5,”Đậu”,IF(D5<=3,”Học lại”,”Thi lại”))
hthoa@cofer.edu.vn Trang 77
1. Hàm dò tìm theo cột
• Cú pháp:
=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,option_l
ookup)
• Hàm trả về giá trị của ô nằm trên cột nào đó thỏa mãn 
điều kiện dò tìm
• Với: 
➢ lookup_value: giá trị dò tìm
➢ Table_array: là bảng chứa giá trị cần để dò tìm
➢ Col_index: số thứ tự cột từ bên trái sang trong bảng
➢ Option_lookup: xác định kiểu dò tìm 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 78
1. Hàm dò tìm theo cột
• Option_lookup:
➢ Sắp xếp vùng đối chiếu chỉ nhận giá trị logic 0 hoặc 1, 
nếu bỏ qua thì nhận giá trị 1
➢Nếu để giá trị 0: dò tìm chính xác, lấy giá trị đầu tiên 
tìm được, nếu không tìm thấy trả về #N/A
➢Nếu để giá trị 1: kiểu dò tìm tương đối, nếu không 
tìm thấy trả về giá trị nhỏ hơn gần nhất với giá trị cần 
dò tìm
hthoa@cofer.edu.vn Trang 79
1. Hàm dò tìm theo cột
• Ví dụ:
➢ Tìm điểm LT của sinh viên Cúc:
=Vlookup(“Cúc”,A1:C5,2,0)
➢ Tìm điểm TH của sinh viên Lan:
=Vlookup(“Lan”,A1:C5,3,0)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 80
2. Hàm dò tìm theo hàng
• Cú pháp: 
=HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,optio
n_lookup)
• Hàm trả về giá trị của ô nằm trên HÀNG nào đó thỏa mãn 
điều kiện dò tìm
• Với: 
➢ lookup_value: giá trị dò tìm
➢ Table_array: là bảng chứa giá trị cần để dò tìm
➢ row_index: số thứ tự hàng từ trên xuống trong bảng
➢ Option_lookup: xác định kiểu dò tìm 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 81
2. Hàm dò tìm theo hàng
• Ví dụ:
➢ Tìm điểm LT của sinh viên Cúc:
=Hlookup(“Điểm LT”,A1:C5,4,0)
➢ Tìm điểm TH của sinh viên Lan:
=Hlookup(“Điểm LT”,A1:C5,3,0)
hthoa@cofer.edu.vn Trang 82
3. Hàm MATCH
• Cú pháp: 
=MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)
• Hàm trả về vị trí của giá trị dò tìm trong cột (hàng)
• Với: 
➢ Lookup_value: là giá trị dùng để dò tìm, có thể là một 
số, một chuỗi, một giá trị logic hay một tham chiếu.
➢ Lookup_array: là vùng dò tìm, có thể là một cột hoặc 
một dòng, hoặc một mảng các giá trị.
➢Match_type: là tùy chọn để xác định kiểu dò tìm.
hthoa@cofer.edu.vn Trang 83
3. Hàm MATCH
• Match-type: nhận 3 giá trị tương ứng 
➢=0: dò tìm chính xác
➢=1 (hoặc để trống): tìm vị trí của giá trị lớn nhất 
nhỏ hơn giá trị cần tìm.
➢=-1: Tìm giá trị nhỏ nhất lớn hơn giá trị cần tìm
hthoa@cofer.edu.vn Trang 84
4. Hàm INDEX
• Cú pháp: =INDEX(array,row_num,col_num)
• Hàm trả về giá trị trong một bảng (mảng)
• Với: 
➢Array: là một dãy ô hay một hằng mảng.
➢Row_num: là số chỉ dòng của giá trị trong mảng cần 
trả về. 
➢ Col_num: là số chỉ cột của giá trị trong mảng cần trả 
về. 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 85
1. Hàm TEXT:
• Cú pháp: TEXT(number,format-text)
• Hàm chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text) theo 
định dạng được chỉ định
• Với: 
➢ Number: là số cần chuyển đổi sang dạng text
➢ Format-text: kiểu định dạng số hoạc ngày tháng năm
• Một số kiểu định dạng:
➢ Định dạng số: ###,000 ; #,##0.00..
➢ Định dạng ngày tháng: dd/MM/yy; d/m/yyyy; 
dd/MM/yyyy hh:mm:ss.
hthoa@cofer.edu.vn Trang 86
1. Hàm TEXT:
➢ TEXT(123,“$#,##0.00”) → $123.00
➢ TEXT(1234,“#,##0.00”) → 1,234.00
➢ TEXT(12345,“###,000”) → 12,345
➢ TEXT(23/02/1988,“mm/dd/yy”) → 02/23/88
➢ TEXT(23/02/1988,“dd/mm/yy hh:mm:ss”) →
23/02/88 00:00
hthoa@cofer.edu.vn Trang 87
2. Hàm VALUE:
• Cú pháp: VALUE(text)
• Hàm chuyển một chuỗi đại diện cho một số thành 
kiểu số
• Text: phải là dạng số hoặc ngày tháng 
• VD:
=VALUE(“$123.00”) →123
=VALUE(“01/15/14”) → 41654
hthoa@cofer.edu.vn Trang 88
1. Hàm SUMIF:
• Cú pháp: SUMIF(range,criteria,sum-range)
• Hàm trả về tổng của các ô trong một vùng thỏa mãn 
điều kiện cho trước
• Với:
➢ Range: dãy các ô có chứa điều kiện
➢ Criteria: điều kiện để tính tổng
➢ Sum-range: vùng chứa các ô cần tính tổng
hthoa@cofer.edu.vn Trang 89
2. Hàm COUNTIF:
• Cú pháp: COUNTIF(range,criteria)
• Hàm trả về số lượng các ô trong vùng thỏa mãn điều
kiện cho trước
• Với:
➢ Range: dãy các ô để đếm
➢ Criteria: điều kiện để đếm
hthoa@cofer.edu.vn Trang 90
3. Hàm AVERAGEIF:
• Cú pháp: AVERAGEIF(range,criteria,average-range)
• Hàm trả về giá trị trung bình của các ô trong một vùng 
thỏa mãn điều kiện cho trước
• Với:
➢ Range: dãy các ô có chứa điều kiện
➢ Criteria: điều kiện để tính giá trị trung bình
➢ Average-range: vùng chứa các ô cần tính giá trị trung 
bình
hthoa@cofer.edu.vn Trang 91
4. Hàm SUMIFS:
• Cú pháp: 
= SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, 
criteria_range2, criteria2, ...)
• Hàm trả về tổng các ô trong một vùng thỏa nhiều 
điều kiện cho trước
• Với:
➢ Sum-range: Vùng chứa các ô cần tính tổng
➢ Criteria_range1: Vùng chứa điều kiện 1
➢ Criteria1: Điều kiện 1
hthoa@cofer.edu.vn Trang 92
5. Hàm COUNTIFS:
• Cú pháp: 
= COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, ...)
• Hàm đếm các ô trong vùng thỏa nhiều điều kiện cho 
trước.
• Với:
➢ Range 1: Vùng chứa điều kiện 1
➢ Criteria1: Điều kiện 1
hthoa@cofer.edu.vn Trang 93
6. Hàm AVERAGEIFS:
• Cú pháp: 
= AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, 
criteria1, criteria_range2, criteria2, ...)
• Hàm trả về giá trị trung bình của các ô thỏa mãn 
nhiều điều kiện cho trước.
• Với:
➢ Average_range : Vùng cần tính giá trị trung bình.
➢ Criteria_range 1: Vùng chứa điều kiện 1.
➢ Criteria 1: Điều kiện 1
hthoa@cofer.edu.vn Trang 94
• Sau khi đánh dấu khối ô bảng tính cần định dạng, ta 
thực hiện lệnh [Menu] Home/Format/Format 
Cells (hoặc tổ hợp phím Ctrl -1) để tạo định dạng 
tổng thể. Excel xuất hiện hộp hội thoại bao gồm các 
thẻ định dạng riêng biệt: 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 95
hthoa@cofer.edu.vn Trang 96
• Định dạng số: Trong hộp Category chọn kiểu dữ 
liệu cần trình bày và chọn tiếp các thông số tương 
ứng với kiểu dữ liệu đã chọn:
➢General: định dạng chung. Với kiểu định dạng này, 
dữ liệu kiểu ký tự gõ vào sẽ được canh hàng bên 
trái và dữ liệu kiểu số sau khi gõ vào bảng tính sẽ 
được canh hàng bên phải ô. 
➢Number: dùng để định dạng các số thông thường. 
Chọn tiếp các thông số sau: 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 97
• Định dạng số:
✓ Decimal places: khai báo số chữ số sau dấu 
chấm thập phân. 
✓ Use 1000 Separators(,): click chọn khi muốn 
dùng dấu phẩy để phân cách hàng nghìn 
✓ Negative numbers: chọn cách định dạng số âm. 
➢Currency: Chọn cách hiện ký hiệu tiền tệ. 
➢Date: Chọn cách hiện giá trị ngày tháng. 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 98
• Định dạng số:
➢ Percentage: Chọn cách hiện ký hiệu phần trăm. 
➢ Fraction: Chọn cách hiện giá trị phân số. 
➢ Scientific: Chọn cách hiện số dưới dạng khoa học. 
➢ Text: định dạng số theo kiểu ký tự. 
➢ Special: định dạng theo mã vùng và số điện thoại 
➢ Custom: tuỳ biến theo khuôn dạng được gõ trong 
hộp Type 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 99
• Excel cho phép ta hiển thị ngày tháng theo nhiều 
kiểu định dạng khác nhau. Ta có thể sử dụng những 
mẫu định dạng đã có sẵn hoặc có thể tự định nghĩa 
những kiểu định dạng mới theo ý thích. 
➢ Sử dụng những mẫu định dạng có sẵn: Ở khung 
Category chọn mục Date, và chọn kiểu hiển thị bên 
khung Type. Excel thường hiển thị ngày tháng theo 
dạng tổng quát m/d/yy (tháng/ngày/năm) 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 100
➢ Sử dụng những định dạng tự định nghĩa: Nếu 
không vừa ý với các dạng có sẵn, ta có thể tạo ra 
một dạng hiển thị riêng bằng cách sau: 
Chọn mục Start/Control Panel xuất hiện hộp thoại 
Control Panel chọn vào biểu tượng xuất hiện hộp thoại 
sau: 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 101
hthoa@cofer.edu.vn Trang 102
• Chọn vào nút 
Additional settings 
xuất hiện hộp thoại 
tiếp theo chọn vào tab 
Date thì hộp thoại có 
dạng sau: 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 103
• Trong khung Short date (định nghĩa kiểu thể hiện 
kiểu ngày rút gọn) 
➢ Short date sample: ví dụ về cách thể hiện định 
dạng ngày đã được định nghĩa. 
➢ Short date format: kiểu ngày đang được định 
nghĩa, ta có thể click chọn vào đây để chọn kiểu 
định nghĩa mới hoặc có thể gõ trực tiếp vào khung 
này. 
➢ Date separator: Dấu phân cách giữa ngày, tháng và 
năm (dấu - hoặc /) 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 104
• Trong khung Long date (định nghĩa kiểu thể hiện 
kiểu ngày chi tiết) 
➢ Long date sample: ví dụ về cách thể hiện định 
dạng ngày đã được định nghĩa. 
➢ Long date format: kiểu ngày đang được định 
nghĩa, ta có thể click chọn vào đây để chọn kiểu 
định nghĩa mới hoặc có thể gõ trực tiếp vào khung 
này. 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 105
hthoa@cofer.edu.vn Trang 106
• Mục Horizontal: Dùng để canh chỉnh theo chiều ngang 
➢ General: Trở về cách sắp xếp ngầm định 
➢ Left: Canh trái các ô. 
➢ Center: Canh giữa các ô. 
➢ Right: Canh phải các ô. 
➢ Justify: Canh đều hai bên các ô. 
• Mục Vertical: Dùng để canh chỉnh theo chiều dọc 
➢ Top: Ký tự hiện sát đỉnh ô 
➢ Center: Ký tự hiện giữa ô. 
➢ Bottom: Ký tự hiện ở đáy ô. 
hthoa@cofer.edu.vn Trang 107
• Mục Text control:Điều kiển dữ liệu trong khối ô 
được chọn 
➢Wrap text: Khi click chọn thì độ rộng cột sẽ cố 
định, dữ liệu nhập vào tự động xuống hàng. 
➢ Shrink to fit: khi click chọn vào mục này thì dữ liệu 
trọng ô sẽ co lại vừa bằng kích thước của ô. 
➢Merge cells: Khi click chọn thì Excel sẽ sát nhập 
các ô đã chọn lại thành một ô. 
• Hộp Orientation: Dùng để chỉnh độ nghiêng của dữ 
liệu
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
ThS. Hoàng Thanh Hòa
Email: hthoa@cofer.edu.vn
Website: https://sites.google.com/site/thanhhoakhcb/
Di động: 0396935167

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_van_phong_chuong_1_excel_nang_cao_hoang_th.pdf