Chuyên đề Quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội

1. Khái niệm quốc phòng

Quốc phòng là công cuộc giữ nước của một quốc gia gồm tổng thể các

hoạt động đối nội, đối ngoại về kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học của Nhà

nước để phòng thủ đất nước, tạo nên sức mạnh toàn diện trong đó sức mạnh

quân sự là nòng cốt để giữ vững hoà bình, đẩy lùi và ngăn chặn các hoạt động

chống đối của kẻ thù, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới bất cứ

hình thức và quy mô nào.

Trong công tác quốc phòng phải đặc biệt chăm lo xây dựng lực lượng lực

lượng quân đội chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Hai khái niệm an ninh và quốc phòng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau vì

an ninh, quốc phòng là hai mặt của sự nghiệp bảo vệ đất nước. Quốc phòng

mạnh là điều kiện tốt nhất để giữ vững an ninh bên trong, ngược lại an ninh tốt

là điều kiện để ổn định chính trị, xã hội, củng cố quốc phòng

pdf 12 trang yennguyen 2940
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề Quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Chuyên đề Quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội

Chuyên đề Quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội
335
Chuyên đề 24 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG 
VÀ AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG 
1. Khái niệm quốc phòng 
Quốc phòng là công cuộc giữ nước của một quốc gia gồm tổng thể các 
hoạt động đối nội, đối ngoại về kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học của Nhà 
nước để phòng thủ đất nước, tạo nên sức mạnh toàn diện trong đó sức mạnh 
quân sự là nòng cốt để giữ vững hoà bình, đẩy lùi và ngăn chặn các hoạt động 
chống đối của kẻ thù, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới bất cứ 
hình thức và quy mô nào. 
Trong công tác quốc phòng phải đặc biệt chăm lo xây dựng lực lượng lực 
lượng quân đội chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. 
Hai khái niệm an ninh và quốc phòng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau vì 
an ninh, quốc phòng là hai mặt của sự nghiệp bảo vệ đất nước. Quốc phòng 
mạnh là điều kiện tốt nhất để giữ vững an ninh bên trong, ngược lại an ninh tốt 
là điều kiện để ổn định chính trị, xã hội, củng cố quốc phòng. 
Quản lý nhà nước về quốc phòng là vấn đề hệ trọng đối với một quốc gia 
độc lập có chủ quyền, nhằm bảo vệ Tổ quốc XHCN bằng sức mạnh tổng hợp của 
khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Các Đại hội của Đảng đều khẳng định: Bảo vệ Tổ quốc XHCN là bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh 
quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ 
XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. Nội dung này thể 
hiện tổng hợp chiến lược quốc phòng và chiến lược an ninh của Đảng và Nhà 
nước ta. Nội dung bảo vệ Tổ quốc XHCN bao gồm các nội dung sau: 
- Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh 
quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. 
- Bảo vệ Tổ quốc XHCN là bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và 
chế độ XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới theo định hướng XHCN. 
- Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. 
336
2. Những quan điểm chỉ đạo xây dựng và phát triển sự nghiệp quốc 
phòng ở nước ta hiện nay 
a) Quan điểm của Đảng về quốc phòng trong tình hình mới 
* Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng 
Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, quốc phòng và an 
ninh với kinh tế trong các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội là một yếu tố khách quan. Nội dung quan điểm này bao gồm: 
- Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh. 
- Kết hợp quốc phòng và an ninh với kinh tế trong các chiến lược, quy 
hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
* Phối hợp hoạt động quốc phòng và an ninh với hoạt động đối ngoại 
Sự phối hợp hài hòa giữa đối ngoại và an ninh, quốc phòng là một trong 
những nhân tố quyết định thắng lợi, một bài học thành công của cách mạng Việt 
Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. 
Phối hợp hoạt động giữa đối ngoại và quốc phòng, an ninh phải được thực 
hiện trong mối liên hệ giữa hội nhập quốc tế và giữ vững độc lập, tự chủ và giữ 
gìn chủ quyền và bản sắc văn hóa dân tộc. 
* Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh 
thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, 
trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt 
Nội dung quan điểm này bao gồm: 
- Tăng cường quốc phòng giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ 
là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 
- Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, có trách 
nhiệm quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Xây dựng 
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ văn hoá và kiến thức 
ngày càng cao, quý trọng và hết lòng phục vụ nhân dân, trung thành tuyệt đối 
với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, 
337
kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc; có năng lực chỉ huy và 
tác chiến thắng lợi trong bất cứ tình huống nào; sẵn sàng chiến đấu và sức chiến 
đấu cao; kịp thời đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và an ninh quốc gia; ngăn chặn và đẩy lùi 
các tội phạm nguy hiểm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội. 
b) Nhiệm vụ của quốc phòng trong tình hình hiện nay 
Công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương là một nội dung 
quan trọng trong toàn bộ công tác quốc phòng của Nhà nước, bao gồm: 
- Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. 
- Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, đối ngoại với quốc phòng. 
- Xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, 
dân quân tự vệ, xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên; xây dựng và 
bảo vệ tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. 
- Thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - quân sự trong thời bình, thời chiến 
và công tác phòng thủ dân sự; chuẩn bị, tiến hành công tác tuyển quân và động 
viên nền kinh tế quốc dân cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. 
- Bảo đảm ngân sách đối với sự nghiệp quốc phòng, thực hiện chính sách hậu 
phương quân đội và các chính sách xã hội có liên quan đến công tác quốc phòng. 
3. Một số nội dung cơ bản trong quản lý nhà nước về quốc phòng 
a) Nhiệm vụ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về 
công tác quốc phòng 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có các nhiệm vụ sau về 
công tác quốc phòng: 
- Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân và thực 
hiện công tác giáo dục quốc phòng toàn dân cho CB,CC và người lao động trong 
các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành quản lý; phối hợp với Bộ Quốc phòng thực 
hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho CB,CC theo quy định của pháp luật. 
- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc 
phòng - an ninh; lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ động viên các nguồn lực 
của bộ, ngành để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc XHCN trong mọi 
tình huống. 
338
- Phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng cơ 
quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh, thành phố thành khu 
vực phòng thủ vững chắc. 
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với cơ 
quan quân sự địa phương thực hiện công tác tổ chức, huấn luyện, hoạt động của 
lực lượng tự vệ; quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên, tuyển quân và 
tham gia xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Huy động tiềm lực khoa học 
và công nghệ của Nhà nước cho công tác quốc phòng. 
- Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo đảm ngân sách đối với sự 
nghiệp quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; thực hiện chính sách 
hậu phương quân đội và các chính sách khác có liên quan đến công tác quốc phòng. 
- Phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, hàng năm và từng 
thời kỳ tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện 
nhiệm vụ quốc phòng. 
b) Nhiệm vụ của các địa phương về công tác quốc phòng 
Các địa phương có các nhiệm vụ sau về công tác quốc phòng: 
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và thực hiện công tác giáo 
dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ các cấp 
và giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật. 
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội, đối ngoại với quốc phòng - an ninh; gắn quốc phòng với an ninh; quốc 
phòng - an ninh với kinh tế; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm 
nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; quản lý, bảo vệ các công 
trình quốc phòng, căn cứ hậu phương và các khu vực quân sự ở địa phương. 
- Thực hiện các biện pháp về xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng của 
địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ; 
động viên nền kinh tế quốc dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng của địa 
phương và cả nước trong mọi tình huống. 
- Chỉ đạo, tổ chức xây dựng, huấn luyện và bảo đảm hoạt động tác chiến 
của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; thực hiện 
công tác tuyển quân và động viên theo quy định của pháp luật. 
339
- Chỉ đạo lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên 
phối hợp với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, công an nhân dân và các lực 
lượng khác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; làm công tác vận 
động quần chúng và tổ chức huy động các lực lượng thực hiện công tác phòng 
thủ dân sự ở địa phương. 
- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo đảm hậu cần tại chỗ, bảo đảm ngân 
sách chi cho công tác quốc phòng địa phương. Thi hành mọi chủ trương, chính 
sách về củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, dự bị 
động viên theo quy định của pháp luật. Thực hiện chính sách hậu phương quân 
đội, động viên sức người, sức của ở địa phương cho sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 
- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết về công tác quốc 
phòng ở địa phương hàng năm và từng thời kỳ. 
II. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 
1. Khái niệm về quản lý an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội 
Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là hoạt động 
chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức xã hội được 
Nhà nước ủy quyền, được tiến hành trên cơ sở pháp luật và để thi hành pháp luật 
nhằm thực hiện trong cuộc sống hàng ngày các chức năng Nhà nước trong lĩnh 
vực bảo về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 
2. Nội dung quản lý an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội 
Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gồm hai lĩnh vực quản lý nhà nước về 
an ninh quốc gia và quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội. 
a) Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia 
Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia là quản lý các lĩnh vực an ninh 
chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, quản lý dân tộc và tôn giáo, 
quản lý xuất nhập cảnh, quản lý an ninh biên giới, bảo vệ lãnh tụ và bộ máy đầu 
não của Đảng và Nhà nước, quản lý công tác tình báo. 
- Bảo vệ an ninh chính trị bao gồm bảo vệ chế độ chính trị, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự hoạt động an toàn và bình thường của hệ thống 
chính quyền nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, bảo vệ nhân dân và 
cộng đồng dân cư trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài. 
340
- Bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ quá trình hoạch định và tổ chức thực 
hiện đường lối kế hoạch phát triển kinh tế đi đúng định hướng XHCN, bảo vệ sự 
hoạt động an toàn của mọi thành phần kinh tế theo đúng pháp luật, bảo vệ đội 
ngũ cán bộ quản lý kinh tế, tri thức, khoa học kỹ thuật, các nhà kinh doanh, 
không để nước ngoài dùng kinh tế lôi kéo mua chuộc gây tổn thất cho ta hoặc 
làm chệch hướng nền kinh tế XHCN. 
- Bảo vệ an ninh văn hóa - tư tưởng là bảo vệ sự trong sáng của hệ tư 
tưởng mà Đảng ta lựa chọn: bảo đảm cho xã hội yên ổn, lành mạnh, những giá 
trị đạo đức truyền thống được phát huy và bảo vệ, gìn giữ bản sắc văn hóa dân 
tộc, ngăn chặn tác động của các trào lưu văn hóa phản động, độc hại xâm nhập 
vào nước ta. 
- Bảo vệ an ninh chính trị thông qua quản lý dân tộc và tôn giáo nhằm 
tăng cường đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách 
mạng; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và 
không tín ngưỡng của công dân. 
- Trong quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia, quản lý xuất, nhập cảnh 
bao gồm nhiều nội dung, như quản lý xuất cảnh, quản lý cư trú đi lại của người 
nước ngoài và Việt kiều. Đây là những biện pháp quan trọng góp phần phòng 
chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. 
- Trong điều kiện hiện nay, quản lý an ninh biên giới nhằm bảo vệ vững 
chắc chủ quyền biên giới quốc gia đang được Đảng, Nhà nước đặt ra như là một 
nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Quản lý an ninh biên giới bao gồm quản lý biển 
đảo, tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc 
gia trên bình diện chính trị - văn hóa tư tưởng, lãnh thổ - tài nguyên, môi sinh, 
môi trường, chống các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới từ phía nước 
ngoài; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng. 
- Một nội dung quan trọng của quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia là 
bảo vệ các đồng chí lãnh đạo và bộ máy đầu não của Đảng, Nhà nước; bảo vệ an 
toàn các đoàn khách nước ngoài đến thăm Việt Nam. 
b) Quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội 
Quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội là hoạt động quản lý nhà nước 
trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm; phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trật 
341
tự xã hội; trật tự an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng; phòng cháy 
chữa cháy; giáo dục và cải tạo phạm nhân. 
- Phòng chống tội phạm ngày nay đã và đang đựơc coi là một nhiệm vụ 
trọng tâm, cấp bách của các nhà nước. Nhà nước ta đã xác định rõ, quản lý nhà 
nước về phòng chống tội phạm là một nhiệm vụ quan trọng, vì tội phạm là nhân 
tố nguy hiểm gây mất ổn định chính trị, xã hội. Phòng chống tội phạm là sự 
nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và các cơ quan Nhà nước, trong đó ngành Công 
an giữ vai trò then chốt. 
- Phòng chống tệ nạn xã hội hiện nay cũng đựơc Đảng và Nhà nước ta rất 
chú trọng. Nhà nước đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết để phòng chống các 
tệ nạn xã hội, như ma tuý, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan 
- Quản lý nhà nước về trật tự xã hội bao gồm nhiều nội dung, như đăng ký 
quản lý hộ khẩu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý con dấu.... nhằm mục đích 
phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn tội phạm. Đây 
là các hoạt động quản lý hành chính được thực hiện hầu hết ở cơ quan nhà nước 
góp phần quan trọng để quản lý xã hội, đặc biệt là ở các địa bàn đô thị. 
- Quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng hiện 
nay đang là một lĩnh vực nóng bỏng, phức tạp được Đảng, Nhà nước và toàn dân 
quan tâm, như phòng chống tai nạn giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 
phạm giao thông; quản lý trật tự đô thị trên các lĩnh vực giao thông đường bộ, 
đường sắt, đường thủy, đường không. 
- Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy là một lĩnh vực quan trọng 
của quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội với nhiều nội dung, như tuyên 
truyền giáo dục, phòng ngừa cháy nổ và trực tiếp xử lý, điều tra các vi phạm 
phòng cháy, chữa cháy; tổ chức chữa cháy, tập trung phòng cháy ở các khu vực 
chợ, khu công nghiệp, khu dân cư và rừng. 
- Quản lý nhà nước về giáo dục, cải tạo phạm nhân gồm các nội dung: 
quản chế giam giữ phạm nhân, giáo dục cải tạo phạm nhân, tổ chức sản xuất lao 
động cho phạm nhân, cải tạo kẻ phạm tội thành người có ích cho xã hội. 
3. Một số chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện quản lý an ninh, trật 
tự an toàn xã hội 
342
a) Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng; bảo vệ chặt 
chẽ an ninh chính trị nội bộ 
Xây dựng Đảng gắn với bảo vệ Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của cách 
mạng nước ta. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ 
sở thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức; bảo đảm sự 
đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; chống biến chất, chống cục bộ, 
chống bè phái. Nâng cao tính giai cấp, tính tiên phong và tính chiến đấu của các 
tổ chức Đảng. 
Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trước hết là nội bộ Đảng, nội 
bộ cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang...; tăng cường các biện pháp phòng 
ngừa và chống kẻ thù móc nối, thâm nhập, cài cắm nội gián, tác động làm 
chuyển hóa trong nội bộ Đảng và Nhà nước. 
Thường xuyên giáo dục ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân; chấp hành nghiêm túc các quy chế bảo vệ bí mật, bảo vệ chính trị nội bộ. 
Bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế về quản lý cán bộ, về quan hệ với các tổ chức 
và cá nhân nước ngoài; đi công tác, học tập ở nước ngoài. 
Bảo vệ nghiêm ngặt các cơ quan đầu não, các bộ phận quan trọng, thiết 
yếu của Đảng và Nhà nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp 
cao của Đảng và Nhà nước. 
b) Bảo vệ vững chắc an ninh tư tưởng - văn hóa 
An ninh - tư tưởng là bộ phận rất quan trọng trong chiến lược an ninh 
quốc gia, góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, nâng cao lòng tin và sự 
kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, định hướng phát triển 
XHCN và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 
Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo quan điểm của Đảng; cảnh giác với 
hoạt động phá hoại về tư tưởng của địch; tăng cường công tác đấu tranh lý luận, 
đấu tranh tư tưởng nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, quan điểm đường lối của Đảng. Vô hiệu hóa các luận điệu, các hoạt động 
phá hoại tư tưởng, văn hóa của kẻ địch và các phần tử chống CNXH ở trong và 
ngoài nước. 
343
Chấn chỉnh trật tự kỷ cương, xây dựng tổ chức, phối hợp công tác tư 
tưởng với công tác truyền thông, thông tin. Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện 
đại đảm bảo an ninh trên lĩnh vực viễn thông, kiểm soát các chương trình phát 
thanh, truyền hình của nước ngoài, không để địch có điều kiện lợi dụng truyền 
thông để chống phá cách mạng. 
c) Coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế 
Tăng cường công tác an ninh phục vụ công tác phát triển kinh tế đối ngoại 
trên nguyên tắc bảo đảm độc lập, chủ quyền, bảo vệ môi trường, an ninh quốc 
gia... Nhà nước cần xác định địa bàn và lĩnh vực khuyến khích hoặc không 
khuyến khích đầu tư nước ngoài, bảo vệ sản xuất trong nước. Tiếp tục hội nhập, 
đa phương, đa dạng hóa các quan hệ để thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, có 
bước đi và biện pháp thận trọng trong việc mở cửa thị trường, quản lý chặt chẽ 
các hình thức đầu tư gián tiếp. Cần giữ vững tư tưởng chỉ đạo là, có phát huy nội 
lực mới tiếp thu được ngoại lực, mở rộng kinh tế đối ngoại nhưng không để một 
lĩnh vực nào, một mặt trận kinh tế nào lệ thuộc vào nước ngoài. 
Tăng cường các biện pháp an ninh phục vụ cho phát triển kinh tế, chú 
trọng bảo vệ bí mật kinh tế; phòng chống các hoạt động tình báo, phá hoại và 
hoạt động của bọn tội phạm kinh tế; đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại. 
Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế; chống âm mưu của các thế lực thù 
địch làm thoái hoá, biến chất đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, thông qua hoạt 
động kinh tế để chuyển hóa chính trị. 
d) Mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần củng cố an ninh, thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việc củng cố và phát triển quan hệ với các nước láng giềng có tầm quan 
trọng đặc biệt đối với an ninh và phát triển của nước ta. Không ngừng củng cố 
và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các nước Đông Nam Á; 
thực hiện các nguyên tắc hòa bình, hữu nghị, không can thiệp vào công việc nội 
bộ của nhau, đối thoại về an ninh để xây dựng mối quan hệ tin cậy và duy trì sự 
ổn định chung. 
Quan hệ với các nước lớn có vai trò quan trọng đặc biệt đối với việc củng 
cố an ninh và phát triển của nước ta. Đẩy mạnh và đa dạng hóa quan hệ với tất 
344
cả các nước không phân biệt chế độ chính trị; đẩy mạnh hoạt động ngoại giao 
nhân dân, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các Đảng, các phong trào tiến bộ 
và của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của 
nhân dân ta. 
Tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại, chủ động đấu tranh với 
những luận điệu xuyên tạc, chống phá, ngăn chặn văn hóa độc hại ảnh hưởng tới 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tình báo, phản 
gián trong lĩnh vực đối ngoại. 
e) Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc 
Không ngừng củng cố phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết 
dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Nắm vững và thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà 
nước; đảm bảo tôn trọng tự do tín ngưỡng, chống âm mưu lợi dụng các vấn đề tôn 
giáo, dân tộc để xâm phạm an ninh quốc gia. Tích cực vận động đồng bào tôn 
giáo, tranh thủ tầng lớp chức sắc trong tôn giáo, phân hoá, cô lập các phần tử cực 
đoan chống đối; củng cố phong trào và các đoàn thể nhân dân trong vùng tôn 
giáo, dân tộc. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, 
nhất là việc phát triển đạo vào các vùng dân tộc. Giữ đúng nguyên tắc trong quan 
hệ với các tổ chức tôn giáo quốc tế. Quan hệ giữa tôn giáo trong nước với tổ chức 
tôn giáo ở nước ngoài phải tuân thủ đúng pháp luật, tôn trọng độc lập, chủ quyền 
Tổ quốc, không để các thế lực thù địch lợi dụng can thiệp, gây sức ép. 
Thực hiện đúng đắn các chính sách đối với trí thức, văn nghệ sỹ, những 
người có công với cách mạng và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tập 
trung giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tiếp tục thực 
hiện các chương trình “xoá đói giảm nghèo”, thực hiện công bằng xã hội, đảm 
bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 
Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch hòng làm 
chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, kích động, gây rối, gây mất ổn định 
chính trị. 
f) Đẩy mạnh đấu tranh chống âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh 
quốc gia, thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm 
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ 
vững an ninh biên giới, vùng biển, hải đảo và vùng trời của Tổ quốc. 
345
Xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn 
dân và thế trận quốc phòng toàn dân. Phát động sâu rộng phong trào quần chúng 
nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng an ninh quốc gia biết dựa vào nhân 
dân, huy động sức mạnh của toàn dân; đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, 
phòng gian bảo mật. Kết hợp việc bố trí lại dân cư ở các khu vực biên giới, biển 
đảo với việc xây dựng các hợp tác xã, các tập đoàn đánh bắt hải sản trên biển. 
Chủ động xây dựng các phương án bảo vệ an ninh, trật tự, phương án phòng 
chống địch xâm nhập, phá hoại, gây rối, bạo loạn, chống khủng bố, chống không 
tặc, xung đột biên giới, hải đảo, trên không và các tình huống bất thường khác. 
Chủ động và liên tục tấn công tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 
Triển khai thực hiện chương trình hành động phòng, chống ma tuý; đẩy mạnh 
đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu. Mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, 
chống tội phạm. 
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn 
xã hội trong tình hình mới cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn 
dân, của cả hệ thống chính trị, đề cao cảnh giác và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng 
và chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, tạo môi trường xã hội ổn 
định bền vững để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
CÂU HỎI THẢO LUẬN 
1. Anh/Chị hãy trình bày quan điểm của Đảng về quốc phòng trong tình 
hình mới; các nhiệm vụ của quốc phòng ở nước ta hiện nay? 
2. Anh/Chị hãy trình bày nhiệm vụ công tác quốc phòng của các Bộ, 
ngành và các địa phương hiện nay? Ngành, địa phương nơi anh/chị đang công 
tác đã làm những gì để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình hiện nay? 
3. Anh/Chị hãy trình bày nội dung quản lý an ninh quốc gia, trật tự an 
toàn xã hội? Quản lý an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hiện nay ở nước ta 
đang gặp phải những khó khăn gì? 
4. Anh/Chị hãy trình bày các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện quản 
lý an ninh, trật tự an toàn xã hội? Anh/chị đề xuất các giải pháp gì để quản lý an 
ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị nơi anh/chị đang công tác? 
346
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
IX, X, XI. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2001, 2007, 2011. 
2. Luật Cư trú năm 2006. 
3. Luật Quốc phòng năm 2005. 
4. Luật An ninh Quốc gia năm 2004. 
5. Luật Thi hành án dân sự năm 2008 
6. Luật Thi hành án hình sự năm 2011 
7. Chỉ thị số 62-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác giáo dục 
quốc phòng toàn dân trước tình hình mới. 
8. Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công 
tác quốc phòng. 
9. Nghị định số 127/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về đảm 
bảo điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an ninh 
xã hội. 
10. Nghị định 74/CP ngày 09/9/2009 qui định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân 
sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự 
11. Nghị định 59/CP ngày 13/7/2009 hướng dẫn một số điều của Luật thi 
hành án dân sự 
12. Học viện Hành chính. Giáo trình Quản lý nhà nước về an ninh, quốc 
phòng. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội – 2009. 

File đính kèm:

  • pdfchuyen_de_quan_ly_nha_nuoc_ve_quoc_phong_va_an_ninh_trat_tu.pdf