Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp - Chương 4: Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp - Nguyễn Hà Hưng

I. Tổ chức sử dụng đất đai trong KDNN

 2. Đặc điểm

 1/ SP nông nghiệp và thị trường nông sản

mang tính vùng và khu vực

 2/ Tính mùa vụ thị trường

 3/ NS đa dạng, nhu cầu tối thiểu hang

ngày, thị trường rộng  Tổ chức tiêu thụ

cần linh hoạt.

 4/ Có tiêu dùng nội bộ

pdf 42 trang yennguyen 1220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp - Chương 4: Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp - Nguyễn Hà Hưng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp - Chương 4: Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp - Nguyễn Hà Hưng

Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp - Chương 4: Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp - Nguyễn Hà Hưng
L o g o
Chương 4
Tổ chức tiêu thụ sản phẩm
trong kinh doanh nông nghiệp
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Contents
Vai trò và đặc điểm1
Những nhân tố ảnh hưởng2
Tổ chức tiêu thụ sản phẩm3
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
I. Vai trò và đặc điểm
 1.Vai trò
Sản xuất Tiêu thụ Tiêu dùng
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
I. Tổ chức sử dụng đất đai trong KDNN
 2. Đặc điểm
 1/ SP nông nghiệp và thị trường nông sản 
mang tính vùng và khu vực
 2/ Tính mùa vụ thị trường
 3/ NS đa dạng, nhu cầu tối thiểu hang 
ngày, thị trường rộng Tổ chức tiêu thụ 
cần linh hoạt.
 4/ Có tiêu dùng nội bộ
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
1. Hệ thống 
hạ tầng
2. CN thu 
hoạch
3. CN chế 
biến
1. Nhu cầu 
thị trường
2. Cung sản 
phẩm
3. Giá cả
1. CS nhiều 
thành phần 
KT
2. CS tiêu 
dùng
3. CS đầu tư 
và ứng 
dụng KHCN
4. CS giá cả, 
bảo trợ sx, 
tiêu thụ
II. Những nhân tố ảnh hưởng
Nhóm 
nhân tố 
thị trường
CS 
VC-KT&CN
SX & TT
CS 
Vĩ mô
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
 1. Nghiên cứu dự báo thị trường
 1/ Các loại thị trường nông sản:
 Thị trường người tiêu dùng
 Thị trường đồ ăn của cơ quan, xí nghiệp
 Thị trường công nghiệp
 Thị trường Chính phủ
 Thị trường quốc tế
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
 1. Nghiên cứu dự báo thị trường
 2/ Phân loại và đánh giá khách hàng
 Phân loại: 
• Thị trường sản phẩm trung gian
• Thị trường tiêu dùng cuối cùng
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
 1. Nghiên cứu dự báo thị trường
 2/ Phân loại và đánh giá khách hàng
 Phương pháp nghiên cứu thị trường: 
• Về lý thuyết: dựa vào mô hình Phân tích hành 
vi mua của người tiêu dùng
Các yếu tố kích thích
“Hộp đen” ý thức 
của người mua
Phản ứng đáp lại 
của người mua
Marketing
- Hàng hóa
- Giá cả
- Xúc tiến
- Phân phối
Môi trường: 
- Kinh tế
- Chính trị
- Văn hóa
- KHCN
- Cạnh tranh
Đặc tính 
của 
người 
mua
Quá 
trình 
quyết 
định 
mua
- Lựa chọn: 
- Hàng hóa
- Nhãn hiệu
- Cung cấp
- Thời gian
- Khối lượng
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
 1. Nghiên cứu dự báo thị trường
 2/ Phân loại và đánh giá khách hàng
 Phương pháp nghiên cứu thị trường: 
• Về lý thuyết: dựa vào mô hình Phân tích hành 
vi mua của người tiêu dùng
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi NTD
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
 1. Nghiên cứu dự báo thị trường
 2/ Phân loại và đánh giá khách hàng
 Phương pháp nghiên cứu thị trường: 
• Về thực tiễn: Thu thập thông tin về các yếu tố 
ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu 
dung 
(Điều tra, phỏng vấn, 
Bảng hỏi)
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
 2. Xác định giá cả tiêu thụ
 1/ Tác động của giá
 Kích thích sản xuất
 Hạn chế tiêu dùng
 Phân phối lại lợi nhuận
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
 2. Xác định giá cả tiêu thụ
 2/ Định giá
Giá 
bán
Chi 
phí 
SX
Chi 
phí 
lưu 
thông
Lợi 
nhuận 
hợp lý
= + +
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
2. Xác định giá cả tiêu thụ
 3/ Cơ chế tăng giá (3 nguyên nhân)
 Tăng chi phí sản xuất
 Tăng cầu quá mức
 Lạm phát
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
3. Tổ chức mạng lưới tiêu thụ sp
 1/ Yêu cầu
 Nhanh, Kịp thời, thuận tiện
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
3. Tổ chức mạng lưới tiêu thụ sp
 2/ Sơ đồ
Sản phẩm
Bán trực tiếp
- Tại kiốt của cơ sở KD
- Tại chợ
- Người bán rong
Người tiêu 
dùng
Bán Gián tiếp
- Người thu gom
- Cơ sở chế biến
- Đại lý
- Cty thương mại
- .
- Bán lẻ
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
4. Tổ chức thông tin quảng cáo, 
giới thiệu sản phẩm
 Mục đích: 
• Thu hút sự chú ý
• Hướng dẫn NTD sử dụng sp
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
4. Tổ chức thông tin quảng cáo, 
giới thiệu sản phẩm
 Phương tiện
• Đa dạng
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
4. Tổ chức thông tin quảng cáo, 
giới thiệu sản phẩm
 Lưu ý
• Lựa chọn loại hình thích hợp
• Quảng cáo từ bao bì, đóng gói, mẫu mã, nhãn 
mác
• Tham gia hội chợ trong nước và quốc tế
• Tổ chức cửa hàng giới thiệu sp tại cơ sở sx
• SP chế biến cần đăng ký
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
Một số vd thương hiệu Việt nổi tiếng bị “đánh cắp”
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
Một số vd thương hiệu Việt nổi tiếng bị “đánh cắp”
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
Một số vd thương hiệu Việt nổi tiếng bị “đánh cắp”
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
Một số vd thương hiệu Việt nổi tiếng bị “đánh cắp”
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
Một số vd thương hiệu Việt nổi tiếng bị “đánh cắp”
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
Một số vd thương hiệu Việt nổi tiếng bị “đánh cắp”
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
III. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong KDNN
5. Xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn 
địa lý đối với nông sản phẩm
 Thương hiệu (Brand)
 Chỉ dẫn địa lý (IG)
• SXNN và NS có tính vùng, địa phương
• IG có sẵn - Brand đầu tư mới có
• Đăng ký : Brand đắt đỏ, khó đảm bảo – IG: rẻ hơn 
nhiều, chắc chắn. 
• IG- sứ giả chất lượng, vùng đất sx ra sp
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Diagram
ThemeGallery
is a Design Digital 
Content & Contents 
mall developed by 
Guild Design Inc.
Title
Add your text
ThemeGallery
is a Design Digital 
Content & Contents 
mall developed by 
Guild Design Inc.
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Cycle Diagram
Text
Text
Text
Text
Text
Cycle name
Add Your Text
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Diagram
Text
Text
Text
Add Your
Title Text
•Text 1
•Text 2
•Text 3
•Text 4
•Text 5
Add Your
Title Text
•Text 1
•Text 2
•Text 3
•Text 4
•Text 5
Text
Text
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Diagram
Concept
Add Your Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Diagram
Title
ThemeGallery is a Design Digital 
Content & Contents mall developed by 
Guild Design Inc.
Title
ThemeGallery is a Design Digital 
Content & Contents mall developed by 
Guild Design Inc.
Title
ThemeGallery is a Design Digital 
Content & Contents mall developed by 
Guild Design Inc.
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
3-D Pie Chart
Title
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
ThemeGallery is 
a Design Digital 
Content & 
Contents mall 
developed by 
Guild Design 
Inc.
ThemeGallery is 
a Design Digital 
Content & 
Contents mall 
developed by 
Guild Design 
Inc.
ThemeGallery 
is a Design 
Digital Content 
& Contents mall 
developed by 
Guild Design 
Inc.
Diagram
Text Text Text
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Diagram
Add Your Title
Text
Text
Text
Text
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Cycle Diagram
Concept
B
E
C
D
AAdd Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text Add Your Text
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Diagram
1
ThemeGallery is a 
Design Digital 
Content & Contents 
mall developed by 
Guild Design Inc.
2
ThemeGallery is a 
Design Digital 
Content & Contents 
mall developed by 
Guild Design Inc.
3
ThemeGallery is a 
Design Digital 
Content & Contents 
mall developed by 
Guild Design Inc.
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Diagram
2001 2002 2003 2004
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Diagram
Add Your Text Add Your Text
Add Your Text
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Diagram
2003.10 Add Your Text
2003.10 Add Your Text
2003.10 Add Your Text
2000
2001
2002
2003Company History
2001.10 Add Your Text
2001.10 Add Your Text
2001.10 Add Your Text
2002.10 Add Your Text
2002.10 Add Your Text
2002.10 Add Your Text
2000.10 Add Your Text
2000.10 Add Your Text
2000.10 Add Your Text
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Table
Title Title Title Title Title
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O X O X O
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Text1
Text2
Text3
Text4
Text5
3-D Pie Chart
L o g o
www.themegallery.com Company Logo
Block Diagram
Add Your Text
Add Your Text
concept Concept Concept Concept
L o g o
C l i c k t o e d i t c o m p a n y s l o g a n .
www.themegallery.com

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_tri_kinh_doanh_nong_nghiep_chuong_4_to_chuc_t.pdf