Bài giảng Hành vi khách hàng - Chương 2: Nhận thức và động cơ của người tiêu dùng

2.1. Nhận thức cá nhân của

người tiêu dùng

2.2. Động cơ cá nhân của

người tiêu dùng

DHTM_TMU2.1. Nhận thức cá nhân

của người tiêu dùng

2.1.1. Khái niệm nhận thức

2.1.2. Đặc điểm nhận thức

2.1.3. Quá trình nhận thức

pdf 13 trang yennguyen 26860
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hành vi khách hàng - Chương 2: Nhận thức và động cơ của người tiêu dùng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Hành vi khách hàng - Chương 2: Nhận thức và động cơ của người tiêu dùng

Bài giảng Hành vi khách hàng - Chương 2: Nhận thức và động cơ của người tiêu dùng
Chương 2 
Nhận thức và động cơ 
của người tiêu dùng 
2.1. Nhận thức cá nhân của 
người tiêu dùng 
2.2. Động cơ cá nhân của 
người tiêu dùng 
DHTM_TMU
2.1. Nhận thức cá nhân 
của người tiêu dùng 
2.1.1. Khái niệm nhận thức 
2.1.2. Đặc điểm nhận thức 
2.1.3. Quá trình nhận thức 
9/27/2017 11 
DHTM_TMU
2.1.1. Khái niệm nhận thức 
Nhận thức là quá trình biện chứng của 
sự phản ánh thế giới khách quan trong ý 
thức con người, nhờ đó con người tư 
duy và không ngừng tiến đến gần khách 
thể 
 (Từ điển Bách khoa Việt Nam) 
DHTM_TMU
 Khái niệm nhận thức 
Nhận thức là quá trình mà các kích 
thích được lựa chọn, sắp xếp và giải 
thích. 
Bản chất 
• Mang tính quá trình 
• Thông qua sự lý giải của ý thức 
Nghiên cứu nhận thức là về 
• Vấn đề con người bổ sung/loại trừ khỏi 
cảm giác khi gán ý nghĩa cho cảm giác NGUYỄN HOÀNG GIANG 
Bộ môn Nguyên L{ Marketing 
9/27/2017 13 
DHTM_TMU
 Các giai đoạn của nhận thức 
Phân loại ban đầu 
– Đặc điểm cơ bản của kích thích 
Kiểm tra các dấu hiệu 
– Phân tích các đặc điểm để chuẩn bị chọn giản 
đồ 
Kiểm tra khẳng định 
– Lựa chọn giản đồ 
Hoàn tất khẳng định 
– Ra quyết định theo kích thích nào 
9/27/2017 14 
DHTM_TMU
2.1.2. Đặc điểm nhận thức 
• Người tiêu dùng chỉ nhận được một số kích 
thích nhất định từ môi trường. 
• Mức độ chú ý tới các kích thích không giống 
nhau 
• Mang tính chủ quan. 
• Sự thừa nhận của NTD 
9/27/2017 15 
DHTM_TMU
2.1.3. Quá trình nhận thức 
• Quá trình nhận thức tổng quát 
• Phân biệt cảm giác và nhận thức 
• Hệ thống cảm giác 
• Ngưỡng cảm giác 
• Thuyết phục tiềm thức 
• Nhận thức có chọn lựa 
•Giải thích quyết định sự vật có { nghĩa như thế 
nào 
9/27/2017 16 
DHTM_TMU
 Quá trình nhận thức tổng quát 
Kích thích 
Cơ quan 
thụ cảm 
Chú ý 
Giải thích 
Đáp ứng 
Nhận thức 
Tác động vào các giác 
quan thụ cảm 
Giải thích phụ thuộc 
thành kiến, kiến thức, 
nhu cầu, kinh nghiệm 
Tạo ra cảm giác 
9/27/2017 17 
DHTM_TMU
2.2. Động cơ cá nhân của 
người tiêu dùng 
2.2.1. Khái niệm động cơ 
2.2.2. Quá trình động cơ thúc đẩy 
2.2.3. Xung đột động cơ 
9/27/2017 18 
DHTM_TMU
2.2.1. Khái niệm động cơ 
 Khái niệm 
– Là những động lực bên trong cá nhân nó thúc 
đẩy họ hành động 
 Leon Schiffman & Leslie Lazar Kanuk 
– Là nhu cầu tạo ra sức ép lớn thúc đẩy con người 
tìm cách thỏa mãn nó. 
 Philip Kotler & Gary Armstrong (2010) 
– Là những quá trình có vai trò là nguyên nhân 
hành động của NTD 
 Michael Solomon 
9/27/2017 19 
DHTM_TMU
2.2.2. Quá trình động cơ thúc đẩy 
• Nhận thức nhu cầu 
 Căng thẳng Sức mạnh động cơ Hướng 
 động cơ Hành vi Mong muốn Mục tiêu 
• Giảm bớt cẳng thẳng 
Phụ thuộc vào học hỏi và quá trình nhận thức 
9/27/2017 20 
DHTM_TMU
2.2.3. Xung đột động cơ 
NTD có nhiều động cơ- cả tích cực và tiêu 
cực và hình thành mâu thuẫn (xung đột) 
Các loại xung đột động cơ 
9/27/2017 21 
DHTM_TMU
2.2.3. Xung đột động cơ 
• Mâu thuẫn tiến tới - tiến tới 
• Xung đột tiến tới - né tránh 
• Xung đột né tránh - né tránh 
9/27/2017 22 
DHTM_TMU

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_hanh_vi_khach_hang_chuong_2_nhan_thuc_va_dong_co_c.pdf