Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 3: Arbitrage và Ngang giá lãi suất

Nội dung

 Kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage)

 Kinh doanh chênh lệch lãi suất có

phòng ngừa (CIA)

 Lý thuyết Ngang giá lãi suất IRPKinh doanh chênh lệch giá arbitrage

Arbitrage là nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch giá

nhằm mục đích kiếm lời trên những khác biệt của

giá cả niêm yết.

 Arbitrage địa phương

 Arbitrage quốc tế

pdf 21 trang yennguyen 12/11/2021 2280
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 3: Arbitrage và Ngang giá lãi suất", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 3: Arbitrage và Ngang giá lãi suất

Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 3: Arbitrage và Ngang giá lãi suất
Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp
Arbitrage và Ngang giá lãi suất
Tài Chính Quốc Tế(International Finance)
Nội dung
 Kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage)
 Kinh doanh chênh lệch lãi suất có
phòng ngừa (CIA)
 Lý thuyết Ngang giá lãi suất IRP
Kinh doanh chênh lệch giá arbitrage
Arbitrage là nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch giá
nhằm mục đích kiếm lời trên những khác biệt của
giá cả niêm yết.
 Arbitrage địa phương
 Arbitrage quốc tế
SWIFT Code Currency
USD US Dollar (Greenback)EUR EuroJPY Japan Yen (Yen)GBP UK Sterling (Cable)AUD Australia Dollar (Aussie)CAD Canadian Dollar (Loonie)VND Vietnam Dong
SWIFT (Society for Worldwide Interbank FinancialTelecommunications)
Niêm yết tỷ giá hối đoái
Tỷ giá chéo
21 // aaUSDX 
21 // bbUSDY 1
2
2
1 / b
a
b
a
Y
X 
Ví dụ: EUR/USD = 1.3333/36
GBP/USD = 1.9621/26
EUR/GBP = 0.6794/97
Arbitrage địa phương
Mua franc ở ngân hàng C với giá $0,5 
Bán franc cho ngân hàng D với giá $0,505 ARBITRAGE
Arbitrage địa phương
Ñoàng franc 
trôû neân
khan hieám
Ngaân haøng 
C taêng giaù 
baùn franc
Cung franc ôû 
ngaân haøng 
D taêng
Ngaân haøng 
D giảm giaù 
mua franc
Lôïi nhuaän töø 
seõ giaûm xuoáng 
arbitrage ñòa phöông 
Caàu franc ôû 
ngaân haøng C 
taêng
Arbitrage quốc tế
Hãy thực hiện arbitrage 3 bên từ bảng niêm yết tỷ giá
dưới đây của ở 3 ngân hàng khác nhau:
Arbitrage quốc tế
Tính toán tỷ giá chéo thích hợp
So sánh tỷ giá chéo thích hợp và tỷ giá chéo
niêm yết
Nếu tỷ giá chéo thích hợp khác với tỷ giá chéo
niêm yết thì arbitrage 3 bên khả thi
Đi mua đồng tiền được định giá cao
Arbitrage quốc tế
Chuyển 10.000 USD thành 5.000 GBP ($2,00/£) 
5.000 GBP được chuyển thành 54.000 SKr (SKr10,8/£)
54.000 SKr được chuyển thành 10.800 USD ($0,200/SFr) 
ARBITRAGE
Kinh doanh CIA
Bạn có 1.000.000 đô la Mỹ 
Tỷ giá giao ngay là $2,00/£
Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày là $2,00/£
Lãi suất 90 ngày của Mỹ là 2%
Lãi suất 90 ngày của Anh là 4%
Kinh doanh CIA
Chuyeån 1.000.000 USD 
thaønh 500.000 GBP vaø
göûi vaøo ngaân haøng Anh
Môû hôïp ñoàng kyø haïn
baùn ñoàng baûng Anh 
vôùi tyû giaù $2,00/£
+
Khi tieàn göûi ñeán haïn
baïn seõ coù 520.000 
baûng Anh
Chuyeån 520.000 GBP 
thaønh 1.040.000 USD 
vôùi tyû giaù $2,00/£.
1
2
3
Kinh doanh CIA
Duøng ñoâ la Myõ ñeå
mua baûng Anh treân
thò tröôøng giao ngay
Taïo aùp löïc taêng
tyû gia ùgiao ngay
cuûa ñoàng baûng Anh
Thöïc hieän moät hôïp
ñoàng kyø haïn ñeå baùn
kyø haïn baûng Anh
Taïo aùp löïc giaûm
tyû giaù kyø haïn cuûa
ñoàng baûng Anh
Tieàn töø Myõ ñöôïc
ñaàu tö vaøo Anh
Taïo aùp löïc taêng
laõi suaát cuûa Myõ vaø
giaûm laõi suaát cuûa Anh
1
2
3
Lý thuyết Ngang giá lãi suất IRP
Lý thuyết Ngang giá lãi suất cho rằng chênh lệch lãi
suất giữa hai quốc gia sẽ được bù đắp bằng sự
khác biệt giữa tỷ giá kỳ hạn và tỷ giá giao ngay của
2 đồng tiền.
Sự khác biệt giữa tỷ giá kỳ hạn và tỷ giá giao ngay của
2 đồng tiền được thể hiện bằng phần bù (chiết khấu)
kỳ hạn (p).
Lý thuyết Ngang giá lãi suất IRP
Phần bù hoặc chiết khấu kỳ hạn (p):
1 
t
nS
Fp
Fn > St  p > 0 : phần bù
Fn < St  p < 0 : khoản chiết khấu
Công thức trên được suy ra từ: Fn = St(1 + p)
Lý thuyết Ngang giá lãi suất IRP
Ah : Số lượng đồng bản tệ đầu tư banđầu (trong ví dụ là đô la Mỹ)
St : Tỷ giá giao ngay của đồng ngoại tệif : Lãi suất tiền gửi của ngoại tệFn : Tỷ giá kỳ hạn khi chuyển ngoại tệsang nội tệ (đô la Mỹ)
Lý thuyết Ngang giá lãi suất IRP
Số lượng đồng bản tệ nhận được ở cuối kỳ (An) được xácđịnh như sau:
An = (Ah/St)(1+ if) Fn
Vì Fn = St (1+ p) nên ta có thể viết lại công thức này như sau:
An = (Ah/St)(1+ if)[St(1+ p)] = Ah(1+ if)(1+ p)
Gọi rf là tỷ suất sinh lợi từ việc đầu tư này. Ta có:
rf = h
hnA
)AA( 
Lý thuyết Ngang giá lãi suất IRP
rf = h
hfh A
A)]p1()i1(A[ 
rf = (1+ if) (1+ p) – 1 
Nếu IRP tồn tại thì rf = ih
(1+ if) (1+ p) – 1 = ih
 p = 
f
hi1
i1 - 1 
Lý thuyết Ngang giá lãi suất IRP
Lý thuyết Ngang giá lãi suất IRP có thể phát biểu một cách
ngắn gọn như sau:
Khi thị trường tồn tại trong trạng thái IRP thì tỷ giá kỳ hạn
(Fn) sẽ tạo ra 1 phần bù (chiết khấu) bằng đúng với chênhlệch lãi suất của 2 đồng tiền (ih- if) để điều chỉnh tỷ suấtsinh lợi của nghiệp vụ CIA (rf) sao cho tỷ suất sinh lợi củaCIA không cao hơn lãi suất gửi tiền trong nước (ih).
fht i -iS - tn S
Fp
Lý thuyết Ngang giá lãi suất IRP
-5
3 5-1
-3
1
3
Z AB
X
C
D Y
Phần bù (%)Chiết khấu (%)
ih – if (%)
Đường IRP
-3
-1
Đầu tư ra nước ngoài (CIA lên ngoại tệ)
Đầu tư trong nước (CIA lên nội tệ)
Söï toàn taïi cuûa chi phí giao dòch
Nhöõng raøo caûn ngoaïi hoái
Söï khaùc nhau veà luaät thueá giöõa
caùc quoác gia
IRP không duy trì liên tục

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tai_chinh_quoc_te_bai_3_arbitrage_va_ngang_gia_lai.pdf