Bài giảng Thuế - Chương 2: Thuế xuất nhập khẩu - Nguyễn Lê Hồng Vỹ

Căn cứ pháp lý

Luật số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005, có hiệu lực thi

hành từ ngày 01/01/2006.

Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu

Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 24/6/2007 Hướng

dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế

đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 quy định

về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất

khẩu, nhập khẩu.

pdf 19 trang yennguyen 39121
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thuế - Chương 2: Thuế xuất nhập khẩu - Nguyễn Lê Hồng Vỹ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Thuế - Chương 2: Thuế xuất nhập khẩu - Nguyễn Lê Hồng Vỹ

Bài giảng Thuế - Chương 2: Thuế xuất nhập khẩu - Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Giảng viên: ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27 May 2012 1Nguyễn Lê Hồng Vỹ
Chương 2
THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
27 May 2012 2Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
2
Căn cứ pháp lý
Luật số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2006.
Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu
Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 24/6/2007 Hướng
dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế
đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 quy định
về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu.
27 May 2012 3Nguyễn Lê Hồng Vỹ
2.1 Khái niệm và mục đích:
2.1.1 Khái niệm
Thuế xuất nhập khẩu còn được gọi chung là thuế quan;
Là loại thuế gián thu.
Thu vào hàng hóa được phép XK, NK qua biên giới VN
Hàng hóa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan 
(như KCX, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại, 
công nghiệp đặc biệt) và ngược lại Hàng hóa từ
KCX bán trong nước được xem là hàng XNK
Bao gồm: Hàng hóa XNK mậu dịch (có HĐ ngoại 
thương) và phi mậu dịch (không có HĐ ngoại thương).
27 May 2012 4Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
3
2.1 Khái niệm và mục đích:
2.1.2 Mục đích
Huy động nguồn lực tài chính cho NSNN
Quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu
Lá chắn bảo hộ nền sản xuất trong nước; thúc đẩy sự phát 
triển của sản xuất nội địa.
Góp phần hướng dẫn tiêu dùng trong nước.
Khuyến khích và thu hút đầu tư nước ngoài.
Góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.
27 May 2012 5Nguyễn Lê Hồng Vỹ
2.2 Đối tượng chịu thuế, nộp thuế XNK
2.2.1 Đối tượng chịu thuế, nộp thuế XNK
Đối tượng chịu thuế, nộp thuế XNK
Hàng hóa XNK qua cửa khẩu, biên giới Việt
Nam
Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào 
khu phi thuế quan và ngược lại.
Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là 
hàng hóa xuất nhập khẩu.
27 May 2012 6Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
4
Đối tượng không thuộc diện chịu thuế
 Hàng hóa vận chuyển quá cảnh; mượn đường; chuyển 
khẩu qua VN.
 Hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại
 Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu qua nước 
ngoài hoặc ngược lại; hàng hóa đưa từ khu phi thuế 
quan này sang khu phi thuế quan khác.
 Hàng hóa là phần dầu khí khi xuất khẩu → Không thuộc
đối tượng chịu thuế.
27 May 2012 7Nguyễn Lê Hồng Vỹ
2.2 Đối tượng chịu thuế, nộp thuế XNK
2.2.2 Đối tượng nộp thuế
 Chủ hàng hóa XNK; tổ chức nhận ủy thác XNK hàng hóa
 Cá nhân có hàng hóa XNK khi xuất cảnh, nhập cảnh; gửi 
hoặc nhập hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế:
 Đại lý làm thủ tục hải quan.
 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ 
chuyển phát nhanh quốc tế.
 Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác trong trường hợp 
bảo lãnh, nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế;
27 May 2012 8Nguyễn Lê Hồng Vỹ
2.2 Đối tượng chịu thuế, nộp thuế XNK
27/05/2012
5
Thuế suất: Gồm 02 loại, tuyệt đối và theo tỷ lệ.
Đối với hàng hóa xuất khẩu: Thuế suất được quy định cụ
thể cho từng mặt hàng theo biểu thuế xuất khẩu.
Đối với hàng hóa nhập khẩu: Thuế suất được quy định cụ 
thể cho từng mặt hàng, gồm:
 - Thuế suất ưu đãi
 - Thuế suất ưu đãi đặc biệt
 - Thuế suất thông thường
(Thuế suất thông thường = Thuế suất ưu đãi x 150%)
27 May 2012 9
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
Nguyễn Lê Hồng Vỹ
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
 2.3.1 Đối với hàng hóa áp dụng thuế suất theo tỷ lệ
Số lượng: Là số lượng từng mặt hàng thực tế XNK ghi trong 
Tờ khai hải quan.
Trị giá tính thuế: Tỷ giá xác định trị giá tính thuế là tỷ giá 
giao dịch bình quân trên thị trường liên NH (do NHNN công 
bố). Nếu không có thì lấy tỷ giá của ngày liền kề trước đó.
Số thuế 
XNK 
phải 
nộp
=
Số lượng 
đơn vị 
hàng hóa 
XNK
x
Trị giá 
tính thuế 
(đơn vị)
x Thuế 
suất
27 May 2012 10Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
6
 Ví dụ 2.1: Hàng hóa áp dụng thuế suất theo tỷ lệ.
Nhập khẩu một lô hàng 2.000 kg nguyên liệu A. Giá 
mua theo điều kiện CIF 3 USD/kg. Thuế suất NK là 
10% (giá tính thuế được xác định là giá CIF), tỷ giá 
20.000 VNĐ/1USD. Xác định thuế NK phải nộp?
Giá tính thuế NK 1 kg nguyên liệu theo VNĐ:
3 USD x 20.000 = 60.000 đồng.
 Số thuế nhập khẩu phải nộp:
2.000 kg x 60.000 đ x 10% = 12.000.000 đồng.
27 May 2012 11
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
Nguyễn Lê Hồng Vỹ
 Ví dụ 2.2: Công ty X mua một lô hàng 3.000 sp từ 
1 DN trong KCX trong nước, giá mua chưa thuế là 
90.000đồng/sp. Cty X có chịu thuế nhập khẩu hay 
không? Nếu có, và giả sử thuế suất thuế NK là 20%. 
Xác định số thuế NK phải nộp?
Vì mua hàng từ KCX nên Cty X phải nộp thuế
nhập khẩu, còn DN trong KCX nộp thuế xuất khẩu.
 Số thuế mua khẩu DN phải nộp là:
3.000 kg x 90.000 đồng/kg x 20% = 54.000.000 đ.
27 May 2012 12
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
7
 Ví dụ 2.3: Công ty X bán lô hàng 5.000 sp cho DN
trong KCX, giá bán chưa thuế là 80.000đồng/sp.
Công ty X và DN trong KCX có chịu thuế hay 
không, cho biết đó là thuế gì? Xác định số thuế Cty 
X phải nộp, giả sử thuế suất là 20%.
 DN trong KCX nộp thuế nhập khẩu.
 Công ty X nộp thuế xuất khẩu.
 Số thuế xuất khẩu Công ty X phải nộp là:
5.000 sp x 80.000 đồng/sp x 20% = 80.000.000 đ
27 May 2012 13Nguyễn Lê Hồng Vỹ
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
2.3.2 Đối với hàng hóa áp dụng thuế tuyệt đối
 Ví dụ 2.4: Lô hàng NK gồm 600 đơn vị sản phẩm
(sp), giá mua theo điều kiện CIF là 12 trđ/1sp. Thuế
nhập khẩu theo mức thuế tuyệt đối là 1,5 trđ/1sp.
Xác định Thuế NK phải nộp của lô hàng?
 Số thuế NK: 600 sp x 1,5 trđ/sp = 900 triệu đồng.
27 May 2012 14Nguyễn Lê Hồng Vỹ
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
Số tiền 
thuế XNK 
phải nộp
=
Số lượng HH 
thực tế XNK ghi 
trong tờ khai
x
Mức thuế tuyệt 
đối trên một 
đơn vị HH
27/05/2012
8
 Trị giá tính thuế
 Đối với hàng hóa xuất khẩu:
Giá tính thuế: là giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng,
giá FOB (Free on Board, là giá giao hàng lên tàu).
giá CIF (Cost, Insurance and Freight): giá thành, bảo hiểm
và cước phí. CIF = FOB + Phí bảo hiểm + Cước vận tải
Nước→Cửa khẩu → → → Cửa khẩu (nước NK)
XK XK NK đầu tiên
Giá FOB Giá CIF
27 May 2012 15
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
Nguyễn Lê Hồng Vỹ
 Ví dụ 2.5: Doanh nghiệp A xuất khẩu 2.000 sp với 
giá tại nhà máy là 900.000đ/sp, cước vận chuyển 
đến cảng XK là 100.000 đ/sp do bên mua chịu. 
Thuế suất thuế xuất khẩu là 20%. Xác định giá tính 
thuế xuất khẩu và số thuế XK phải nộp?
 Giá tính thuế XK là giá tại cửa khẩu xuất:
(900.000 đ + 100.000 đ) = 1.000.000 đồng/ 1 sp.
 Số thuế xuất khẩu phải nộp:
2.000 sp x 1.000.000 x 20% = 400.000.000 đồng.
27 May 2012 16Nguyễn Lê Hồng Vỹ
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
27/05/2012
9
 Ví dụ 2.6: NK 800 chai rượu, thuế suất 150%, giá 
tại cửa khẩu xuất là 310.000đ/1 chai, chi phí vận tải, 
bảo hiểm đến cửa khẩu nhập đầu tiên 90.000đ/1chai. 
Quá trình vận chuyển vỡ 100 chai (hàng trong khu 
vực hải quan quản lý). Thuế nhập khẩu phải nộp?
 Giá tính thuế nhập khẩu là giá tại cửa khẩu nhập:
(310.000 đ + 90.000 đ) = 400.000 đồng/1 chai.
 Số thuế nhập khẩu phải nộp:
(800-100) x 400.000 x 150% = 420.000.000 đồng.
27 May 2012 17Nguyễn Lê Hồng Vỹ
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
Giá tính thuế đối với hàng NK: Là giá thực tế phải 
trả tính đến cửa khẩu NK đầu tiên; được xác định bằng cách 
áp dụng tuần tự 6 phương pháp và dừng ngay ở p/pháp xác 
định được trị giá tính thuế. 6 phương pháp đó là:
(1) Trị giá tính thuế của hàng hóa NK là trị giá giao dịch 
(2) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng NK giống hệt 
(3) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa NK tương tự 
(4) Phương pháp trị giá khấu trừ 
(5) Phương pháp trị giá tính toán 
(6) Phương pháp suy luận
27 May 2012 18
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
10
(1) Xác định trị giá tính thuế là trị giá giao dịch
Là tổng số tiền người mua thực trả hay sẽ phải trả, trực tiếp 
hoặc gián tiếp cho người bán.
Điều kiện áp dụng trị giá giao dịch:
 Người mua không bị hạn chế quyền định đoạt hoặc sử 
dụng hàng hóa sau khi nhập khẩu.
Giá cả hoặc việc bán hàng không phụ thuộc vào những 
điều kiện hay các khoản thanh toán.
Người mua và người bán không có mối quan hệ đặc biệt 
nào, nếu có thì mối quan hệ đó không ảnh hưởng gì đến giá 
trị giao dịch.
27 May 2012 19
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
Nguyễn Lê Hồng Vỹ
(2) Xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch 
hàng nhập khẩu giống hệt 
Là những hàng hóa giống nhau về mọi phương diện:
 - Đặc điểm vật chất: bề mặt sản phẩm, vật liệu cấu thành
 - Phương pháp chế tạo
 - Tính chất, mục đích sử dụng
 - Chất lượng của sản phẩm, danh tiếng của sản phẩm
27 May 2012 20
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
11
(3) Xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch hàng
hóa nhập khẩu tương tự
- Không giống hệt nhau, nhưng có các đặc trưng cơ bản 
giống nhau như: nguyên liệu, vật liệu; có cùng chức năng 
và có thể hoán đổi; sản xuất ở cùng một nước, cùng nhà SX.
(4) Xác định trị giá tính thuế theo phương pháp khấu trừ
Căn cứ vào giá bán của hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa NK 
giống hệt, hàng hóa NK tương tự trên thị trường Việt Nam 
trừ (–) các chi phí hợp lý phát sinh sau khi nhập khẩu.
27 May 2012 21
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
Nguyễn Lê Hồng Vỹ
(5) Phương pháp trị giá tính toán
- Giá thành hoặc trị giá của nguyên vật liệu, chi phí của quá 
trình sản xuất hoặc quá trình gia công.
 - Chi phí vận tải, bốc hàng, dỡ hàng, chuyển hàng có liên
quan.
 - Chi phí bảo hiểm
 - Chi phí và lợi nhuận bán hàng nhập khẩu
(6) Phương pháp suy luận
Dựa vào các tài liệu, số liệu thông tin có sẵn tại thời điểm 
xác định trị giá tính thuế.
27 May 2012 22
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
12
Biện pháp dùng thuế để tự vệ:
Được áp dụng để chống bán phá giá nhập khẩu vào Việt 
Nam, đó là: Ngoài việc chịu thuế nhập khẩu theo quy 
định, hàng hóa nhập khẩu quá mức sẽ chịu thuế:
Tăng mức thuế nhập khẩu với hàng hóa NK quá mức.
Thuế chống bán phá giá;
Thuế chống trợ cấp;
Thuế chống phân biệt đối xử.
27 May 2012 23
2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
Nguyễn Lê Hồng Vỹ
2.4 Kê khai thuế, thời hạn nộp thuế
2.4.1- Kê khai thuế:
Trách nhiệm kê khai: Người nộp thuế.
Thời điểm tính thuế XNK được tính từ ngày đối tượng
nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan theo quy định hiện hành.
2.4.2 Thời hạn nộp thuế:
Xuất khẩu: là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan
Nhập khẩu: Đối với hàng hóa NK là hàng tiêu dùng (theo
danh mục hàng hóa do Bộ Công thương) công bố: nộp
xong thuế trước khi nhận hàng.
27 May 2012 24Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
13
Đối với đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế
+ Hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để trực
tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu: là 275 ngày kể từ ngày
đăng ký Tờ khai hải quan.
+ Đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm
nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập: là 15 ngày, kể từ ngày
hết thời hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập.
+ Đối với các trường hợp NK khác: 30 ngày.
27 May 2012 25
2.4 Kê khai thuế, thời hạn nộp thuế
Nguyễn Lê Hồng Vỹ
Đối với đối tượng nộp thuế chưa chấp hành tốt pháp luật 
về thuế thì thời hạn nộp thuế ngắn hơn:
+ Nếu được tổ chức tín dụng bảo lãnh thì thời hạn nộp
thuế thực hiện theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá
thời hạn theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể.
+ Nếu không được tổ chức tín dụng bảo lãnh thì phải
nộp xong thuế trước khi nhận hàng.
27 May 2012 26
2.4 Kê khai thuế, thời hạn nộp thuế
Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
14
2.5.1 Miễn thuế:
- Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để
tham dự hội chợ, triển lãm; phục vụ hội nghị, hội thảo,
nghiên cứu khoa học, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hoá,
nghệ thuật, khám chữa bệnh...: tối đa 90 ngày.
- Hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân mang
vào VN hoặc mang ra nước ngoài trong mức quy định.
- Hàng hóa XNK của tổ chức, cá nhân nước ngoài được
hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại VN.
- Hàng hóa nhập khẩu để gia công.
2.5 Miễn, giảm, hoàn thuế XNK
27 May 2012 27Nguyễn Lê Hồng Vỹ
- Hàng hóa XNK trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của
người xuất cảnh, nhập cảnh.
- Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án
khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ
phát triển chính thức (ODA)
- Giống cây trồng, vật nuôi nhập khẩu để thực hiện dự án
đầu tư, mở rộng quy mô dự án trong lĩnh vực nông nghiệp,
lâm nghiệp, ngư nghiệp.
- Hàng hóa NK của doanh nghiệp BOT và nhà thầu phụ để
thực hiện dự án, mở rộng quy mô dự án BOT, BTO, BT.
2.5 Miễn, giảm, hoàn thuế XNK (tt)
27 May 2012 28Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
15
- Miễn thuế đối với HH NK để phục vụ hoạt động dầu khí.
- Đối với cơ sở đóng tàu: miễn thuế XK đối với các sphẩm
tàu biển XK và miễn thuế NK đối với các loại máy móc
phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước chưa SX được.
- Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ
trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà
trong nước chưa sản xuất được.
- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sử
dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát
triển công nghệ.
2.5 Miễn, giảm, hoàn thuế XNK (tt)
27 May 2012 29Nguyễn Lê Hồng Vỹ
2.5.2 Xét miễn thuế:
- Hàng hóa trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng;
nghiên cứu khoa học; giáo dục, đào tạo.
- Hàng hóa là quà biếu, quà tặng:
+ Đối với tổ chức nhận quà: không vượt quá 30 trđ.
+ Đối với cá nhân nhận quà: không vượt quá 1 trđ hoặc
tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng.
+ Hàng hóa tạm nhập để dự hội chợ, triển lãm... nhưng
sau đó làm quà biếu cho các tổ chức, cá nhân VN: được xét
miễn thuế đối với HH có trị giá thấp ≤ 50.000 đồng/1 vật
phẩm và tổng trị giá lô hàng NK dùng để biếu, tặng ≤ 10 trđ
2.5 Miễn, giảm, hoàn thuế XNK (tt)
27 May 2012 30Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
16
Hàng hóa NK để làm giải thưởng trong các cuộc thi thể
thao, văn hóa, nghệ thuật,... được xét miễn thuế đối với HH
có trị giá ≤ 2 trđ/1 giải (cá nhân) và 30 trđ/1 giải (tổ chức)
Đối với cá nhân nhập cảnh vào VN, ngoài tiêu chuẩn
hành lý cá nhân còn được miễn thuế số hàng mang theo có
trị giá ≤ 1 trđ hoặc tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 đ
Hàng hóa XNK đang được cơ quan hải quan giám sát nếu
bị hư hỏng, mất mát được tổ chức có thẩm quyền chứng nhận 
thì được xét giảm thuế theo tỷ lệ tổn thất thực tế tương ứng.
2.5 Miễn, giảm, hoàn thuế XNK (tt)
27 May 2012 31Nguyễn Lê Hồng Vỹ
2.5.4 Hoàn thuế
- Hàng hóa XNK đã nộp thuế XNK nhưng không XNK.
- Hàng hoá đã nộp thuế XNK nhưng thực tế XNK ít hơn.
- Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất
hàng hoá xuất khẩu được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản
phẩm thực tế xuất khẩu.
Máy móc, thiết bị... tạm nhập để thực hiện các dự án đầu
tư sau đó tái xuất, hoàn thuế cụ thể như sau:
2.5 Miễn, giảm, hoàn thuế XNK (tt)
27 May 2012 32Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
17
Trường hợp khi nhập khẩu là hàng hóa mới (chưa qua sử dụng)
Thời gian sử dụng và lưu lại tại VN Số thuế NK được hoàn lại
Từ 6 tháng trở xuống 90% số thuế NK đã nộp
Từ trên 6 tháng đến 1 năm 80% số thuế NK đã nộp
Từ trên 1 năm đến 2 năm 70% số thuế NK đã nộp
Từ trên 2 năm đến 3 năm 60% số thuế NK đã nộp
Từ trên 3 năm đến 5 năm 50% số thuế NK đã nộp
Từ trên 5 năm đến 7 năm 40% số thuế NK đã nộp
Từ trên 7 năm đến 9 năm 30% số thuế NK đã nộp
Từ trên 9 năm đến 10 năm 15% số thuế NK đã nộp
Từ trên 10 năm Không được hoàn
2.5 Miễn, giảm, hoàn thuế XNK (tt)
27 May 2012 33Nguyễn Lê Hồng Vỹ
Trường hợp khi nhập khẩu là loại hàng hoá đã qua sử dụng
Thời gian sử dụng và lưu lại tại VN Số thuế NK được hoàn lại
Từ 6 tháng trở xuống 60% số thuế nhập khẩu đã nộp
Từ trên 6 tháng đến 1 năm 50% số thuế nhập khẩu đã nộp
Từ trên 1 năm đến 2 năm 40% số thuế nhập khẩu đã nộp
Từ trên 2 năm đến 3 năm 35% số thuế nhập khẩu đã nộp
Từ trên 3 năm đến 5 năm 30% số thuế nhập khẩu đã nộp
Từ trên 5 năm Không được hoàn
2.5 Miễn, giảm, hoàn thuế XNK (tt)
27 May 2012 34Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
18
 Ví dụ 2.7: Cty X nhập khẩu 5.000 sp A để SX ra
sp B (thuế suất nhập khẩu sp A là 90.000đ/sp).
Trong kỳ, xuất kho 3.000 sp A để SX ra 6.000 sp B,
rồi sau đó xuất khẩu 4.000 sản phẩm B (thuế suất
xuất khẩu sp B là 60.000đ/sp).
a) Xác định số thuế nhập khẩu ban đầu đã nộp?
b) Thuế XK của hàng xuất bán trong kỳ, thuế nhập
khẩu được hoàn lại và số thuế XK thực phải nộp?
2.5 Miễn, giảm, hoàn thuế XNK (tt)
27 May 2012 35Nguyễn Lê Hồng Vỹ
a) Thuế nhập khẩu sp A ban đầu đã nộp:
5.000sp A * 90.000đ/1sp = 450 trđ.
b) Thuế XK của hàng xuất bán trong kỳ, thuế nhập
khẩu được hoàn lại và số thuế XK thực phải nộp:
Thuế xuất khẩu sp B xuất bán trong kỳ :
4.000sp B * 60.000đ/1sp = 240 trđ.
Thuế nhập khẩu được hoàn lại khi XK:
450 trđ * (3.000/5.000) * (4.000/6.000) = 180 trđ.
Thuế XK thực phải nộp: 240trđ – 180trđ = 60 trđ.
2.5 Miễn, giảm, hoàn thuế XNK (tt)
27 May 2012 36Nguyễn Lê Hồng Vỹ
27/05/2012
19
Trường hợp có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp
thuế thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa nếu sự nhầm
lẫn đó xảy ra trong thời hạn 365 ngày.
Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế: 45 ngày kể từ ngày đăng
ký Tờ khai hải quan thực xuất, thực nhập.
Thời hạn xử lý hồ sơ hoàn thuế:
+ Đối với hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau: 15 ngày,
kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.
+ Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế
sau 60 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.
2.5 Miễn, giảm, hoàn thuế XNK (tt)
27 May 2012 37Nguyễn Lê Hồng Vỹ
2.5.5 Truy thu thuế
Đối tượng nộp thuế có hàng hóa được miễn thuế, xét
miễn thuế theo quy định nhưng sau đó lại sử dụng hàng
hóa đó khác với mục đích được miễn thuế ban đầu thì phải
nộp đủ thuế bổ sung.
Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp phải truy thu
thuế, căn cứ tính để truy thu thuế theo quy định.
 Ôn tập Chương 2
2.5 Miễn, giảm, hoàn thuế XNK (tt)
27 May 2012 38Nguyễn Lê Hồng Vỹ

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thue_chuong_2_thue_xuat_nhap_khau_nguyen_le_hong_v.pdf