Đề xuất một số giải pháp củng cố, kiện toàn công tác văn phòng nói chung & Nghiệp vụ văn thư - lưu trữ nói riêng tại trường Đại học Khoa học Xã hội

TÓM TẮT

Trên cơ sở nếu khái niệm công tác hành chính văn phòng trong nhà trường, ý nghĩa; yêu cầu, nội dung của công tác văn thư, lưu trữ, sơ lược về thực trạng chung của việc tổ chức thực hiện công tác hành chính văn phòng và nghiệp vụ văn thi - tu trữ của trường trong thời gian gần đây, tác giả tập trung làm rõ và nhấn mạnh với các ý cơ bản: Văn phòng nhà trường phòng Hành chính - Tổ chức) có vị trí và chức năng hết sức quan trọng, vừa thực hiện chức năng quản trị, vừa thực hiện chức năng hành chỉnh (truyền đạt, tiếp nhận/theo dõi truyền đạt thông tin); công tác văn thư lưu trữ là sợi dây liên kết tất cả các bộ phận trong cơ quan với lãnh đạo, các bộ phận với nhau và giữa cơ quan với bên ngoài giúp cho nhà trường thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của mình.

| Từ đó, dựa vào thực trạng quá trình phát triển công tác văn phòng từ khi thành lập trường đến nay với những thành tích đạt được và những tồn tại cần khắc phục, tác giả đề xuất và phân tích một vài giải pháp cơ bản nhằm củng cố và kiện toàn công tác hành chính văn phòng nói chung và nghiệp vụ văn thư - lưu trữ nói riêng tại trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TPHCM trong thời gian sắp tới. Theo đó, phải đối mới nhận thức, phương pháp quản lý, điều hành và thực hiện hoạt động văn phòng từ cấp lãnh đạo đến nhân viên chuyên trách; bồi dưỡng, phát huy nguồn nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức; đổi mới cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, từng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế chuyên môn nghiệp vụ.

 

pdf 11 trang yennguyen 19/11/2021 80
Bạn đang xem tài liệu "Đề xuất một số giải pháp củng cố, kiện toàn công tác văn phòng nói chung & Nghiệp vụ văn thư - lưu trữ nói riêng tại trường Đại học Khoa học Xã hội", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfde_xuat_mot_so_giai_phap_cung_co_kien_toan_cong_tac_van_phon.pdf