Bài giảng Quản trị văn phòng - Chương 4: Tổ chức chuyến công tác

Nội dung chƣơng

4.1 Phân loại chuyến công tác

4.2 Xây dựng kế hoạch chuyến công tác

4.3 Những công việc trong chuyến công tác

4.4 Các công việc văn phòng cần làm sau

chuyến công tác

pdf 11 trang yennguyen 19/11/2021 60
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị văn phòng - Chương 4: Tổ chức chuyến công tác", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Quản trị văn phòng - Chương 4: Tổ chức chuyến công tác

Bài giảng Quản trị văn phòng - Chương 4: Tổ chức chuyến công tác
 
Chƣơng 4: Tổ chức chuyến 
công tác 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
 
Nội dung chƣơng 
4.1 Phân loại chuyến công tác 
4.2 Xây dựng kế hoạch chuyến công tác 
4.3 Những công việc trong chuyến công tác 
4.4 Các công việc văn phòng cần làm sau 
chuyến công tác 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
 
 Các chuyến công tác thƣờng kỳ 
 Các chuyến công tác đột xuất 
 Các chuyến công tác trong nƣớc 
 Các chuyến công tác nƣớc ngoài 
4.1 Phân loại chuyến công tác 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
 
 Yêu cầu đối với kế hoạch chuyến công tác 
- Trình bày bằng văn bản 
- Đảm bảo khả tính khả thi 
- Đầy đủ thông tin 
 Nội dung kế hoạch chuyến công tác 
4.2 Xây dựng kế hoạch chuyến 
công tác 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
 
 Mục đích chuyến công tác 
 Thành phần đi công tác: 
- Số lƣợng các thành viên tham gia 
- Vị trí, trách nhiệm của từng ngƣời 
 Địa điểm công tác 
 Thời gian: 
- Ngày đi, ngày về 
- Lịch trình công tác 
Nội dung kế hoạch chuyến 
công tác 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
 
 Giải quyết thủ tục hành chính 
- Quyết định cử đi công tác 
- Giấy giới thiệu 
- Giấy đi đƣờng 
- Thủ tục xuất cảnh 
- Các giấy tờ về chức danh, khoa học 
Nội dung kế hoạch chuyến 
công tác 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
 
 Chuẩn bị phƣơng tiện đi lại 
 Chuẩn bị điều kiện ăn, nghỉ, làm việc 
 Chuẩn bị tài liệu chuyên môn 
 Chuẩn bị kinh phí 
Nội dung kế hoạch chuyến 
công tác 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
 
 Nếu thƣ ký đi cùng đoàn công tác: 
- Liên hệ giải quyết nơi ăn, nghỉ, làm việc cho đoàn 
- Tham dự các buổi làm việc và ghi biên bản 
- Thu thập tài liệu, giấy tờ liên quan 
- Thu thập các hoá đơn, chứng từ cần thiết 
- Giải quyết các vấn đề phát sinh 
4.3 Những công việc trong 
chuyến công tác 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
 
 Thƣ ký không đi cùng đoàn: 
- Hỗ trợ những ngƣời đƣợc uỷ quyền 
- Kiểm soát các công việc 
- Quản lý các văn bản 
- Thông tin cho lãnh đạo khi cần thiết 
4.3 Những công việc trong 
chuyến công tác 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
 
 Nắm bắt tình hình xảy ra trong thời gian đi công tác 
 Nhận các công văn, giấy tờ để giải quyết 
 Nắm bắt lịch làm việc trong những ngày tiếp theo 
 Lập hồ sơ chuyến công tác 
 Quyết toán kinh phí chuyến công tác 
 Báo cáo lại tình hình chuyến đi với những ngƣời có 
trách nhiệm 
4.4 Các công việc văn phòng cần 
làm sau chuyến công tác 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
 
Kết thúc chƣơng 4 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_tri_van_phong_chuong_4_to_chuc_chuyen_cong_ta.pdf