Tìm hiểu những nét đặc sắc của văn hoá doanh nghiệp ở Hàn Quốc

1)Mục đích nghiên cứu

Hàn Quốc là một quốc gia có lịch sử lâu đời với 5000 năm xây dựng và phát triển, là

đất nƣớc có nền kinh tế phát triển thứ 4 ở châu Á và thứ 15 trên toàn thế giới. Sự phát triển

của nền kinh tế Hàn Quốc đƣợc coi nhƣ một”kì tích”. Và trong khi thực hiện các mục tiêu

phát triển kinh tế, cùng với những nét đặc sắc văn hóa của dân tộc, các doanh nghiệp Hàn

Quốc đã dần dần từng bƣớc hình thành nên những nét văn hóa riêng biệt của mình.

Hiện nay các tập đoàn, các công ty Hàn Quốc đang tích cực đầu tƣ và tham gia vào

các dự án hay liên doanh ở nƣớc ngoài, trong đó có Việt Nam, đã và đang có rất nhiều

công ty Hàn Quốc đặt chi nhánh tại Việt Nam, có thể kể đến nhƣ Sam Sung, LG, Lotte,

Deawoo, Posco, Kumho

Với mong muốn tìm hiểu và khám phá những nét đặc sắc của văn hóa doanh nghiệp

Hàn Quốc, chúng tôi đã chọn đề tài này để mang đến một cái nhìn chung về văn hóa doanh

nghiệp Hàn Quốc, để từ đó chúng ta có thể hiểu và hòa nhập tốt hơn với môi trƣờng làm

việc của họ.

pdf 7 trang yennguyen 19/11/2021 60
Bạn đang xem tài liệu "Tìm hiểu những nét đặc sắc của văn hoá doanh nghiệp ở Hàn Quốc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tìm hiểu những nét đặc sắc của văn hoá doanh nghiệp ở Hàn Quốc

Tìm hiểu những nét đặc sắc của văn hoá doanh nghiệp ở Hàn Quốc
3/2014 HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN-KHOA TIẾNG HÀN QUỐC 
 120 
TÌM HIỂU NHỮNG NÉT ĐẶC SẮC 
CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Ở HÀN QUỐC 
SVTH: Lê Trà My, Hoàng Gia Bảo Trân 3H13 
GVHD: Nguyễn Phương Dung 
A. MỞ ĐẦU 
1)Mục đích nghiên cứu 
Hàn Quốc là một quốc gia có lịch sử lâu đời với 5000 năm xây dựng và phát triển, là 
đất nƣớc có nền kinh tế phát triển thứ 4 ở châu Á và thứ 15 trên toàn thế giới. Sự phát triển 
của nền kinh tế Hàn Quốc đƣợc coi nhƣ một”kì tích”. Và trong khi thực hiện các mục tiêu 
phát triển kinh tế, cùng với những nét đặc sắc văn hóa của dân tộc, các doanh nghiệp Hàn 
Quốc đã dần dần từng bƣớc hình thành nên những nét văn hóa riêng biệt của mình. 
Hiện nay các tập đoàn, các công ty Hàn Quốc đang tích cực đầu tƣ và tham gia vào 
các dự án hay liên doanh ở nƣớc ngoài, trong đó có Việt Nam, đã và đang có rất nhiều 
công ty Hàn Quốc đặt chi nhánh tại Việt Nam, có thể kể đến nhƣ Sam Sung, LG, Lotte, 
Deawoo, Posco, Kumho 
Với mong muốn tìm hiểu và khám phá những nét đặc sắc của văn hóa doanh nghiệp 
Hàn Quốc, chúng tôi đã chọn đề tài này để mang đến một cái nhìn chung về văn hóa doanh 
nghiệp Hàn Quốc, để từ đó chúng ta có thể hiểu và hòa nhập tốt hơn với môi trƣờng làm 
việc của họ. 
2) Phương pháp và phạm vi nghiên cứu 
Thông qua tài liệu sách báo, các thông tin thu thập trên Internet, từ đó tổng hợp đểtìm 
ra những nét tiêu biểu, nét đặc sắc của văn hóa doanh nghiệp ở Hàn Quốc. 
Bố cục chính của bài nghiên cứu: Gồm 5 phần: 
Phần 1: Khái niệm Doanh nghiệp và Văn hóa doanh nghiệp 
Phần 2: Những nét đặc sắc của văn hóa doanh nghiệp ở Hàn Quốc 
Phần 3: Một số yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc 
Phần 4: Sự tích cực của văn hóa doanh nghiệp ở Hàn Quốc 
Phần 5: Góc nhìn một vài khía cạnh giữa văn hóa doanh nghiệp của Hàn Quốc và 
quốc gia khác (Chủ yếu là Mỹ) 
Phạm vi nghiên cứu ở đây là tìm hiểu về Văn hóa Doanh nghiệp ở Hàn Quốc - môi 
trƣờng làm việc tƣơng lai, triển vọng. 
B. NÉT ĐẶC SẮC CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HÀN QUốC 
1) Khái niệm chung 
3/2014 HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN-KHOA TIẾNG HÀN QUỐC 
 121 
Doanh nghiệp: Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn 
định, đƣợc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các 
hoạt động kinh doanh. 
Văn hóa doanh nghiệp: là hệ thống các chuẩn mực về tinh thần và vật chất, quy định 
mối quan hệ, thái độ và hành vi ứng xử của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp hƣớng 
tới những giá trị tốt đẹp tạo nên nét riêng độc đáo, đồng thời là sức mạnh lâu bền của 
doanh nghiệp. 
Văn hóa doanh nghiệp tạo nên hình tƣợng hay biểu tƣợng của doanh nghiệp, đồng 
thời nó cũng”đúc”nên những nét tính cách, phong thái riêng nên rất dễ nhận ra của các 
thành viên của doanh nghiệp trong xã hội. 
2) Những nét đặc sắc nổi bật của văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc 
Có thể kể đến một vài nét đăc sắc tiêu biểu của văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc nhƣ 
sau: 
2.1.Quí trọng phẩm chất đạo đức 
Trong khi các nƣớc Tây Âu và Mỹ chú trọng bồi dƣỡng công nghệ chuyên ngành và 
giáo dục tri thức nghiệp vụ cho cán bộ thì Hàn Quốc lại hết sức coi trọng giáo dục phẩm 
chất đạo đức. Đặc biệt trong các doanh nghiệp thuộc ngành Ngân hàng, Thƣơng mại, Hàng 
Không Giáo trình cơ bản và quan trọng nhất là giáo dục cho cán bộ công nhân viên 
(CBCNV) phải lấy phong cách phục vụ làm mục đích chủ yếu, họ phải lễ độ và phải biết 
kiềm chế trong mọi trƣờng hợp 
Coi trọng phẩm chất đạo đức của con ngƣời trong công tác quản lý CBCNV đƣợc các 
doanh nghiệp Hàn Quốc lấy làm trọng tâm và đây là nét đặc trƣng chủ yếu của văn hóa 
Hàn Quốc. 
2.2.Tạo dựng một bầu không khí”gia đình”trong doanh nghiệp 
Các doanh nghiệp Hàn Quốc biết vận dụng một cách khéo léo các hình thức để thể 
hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với CBCNV và gia đình họ trong mọi trƣờng hợp: 
quan tâm con cái, hiếu hỷ đại sự đều đƣợc trợ cấp đặc biệt. 
Các doanh nghiệp cố gắng để CBCNV có thể yên tâm với công việc của mình ở 
doanh nghiệp, bồi dƣỡng cho họ tình cảm đối với doanh ngiệp nhƣ đôi với gia đình của họ. 
2.3.Quí trọng các quan hệ đặc biệt 
Ở Hàn Quốc, phần lớn áp dụng quyền sở hữu và quyền kinh doanh của doanh nghiệp 
theo chế độ cha truyền con nối. Vì vậy những ngƣời có quan hệ đặc biệt với chủ doanh 
nghiệp thƣờng đƣợc giao trọng trách cao. 
Trong các doanh nghiệp Hàn Quốc, thƣờng tồn tại nhiều nhóm nhỏ: hội đồng hƣơng, 
đồng môn, họ hàng, quan hệ đặc biệt 
3/2014 HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN-KHOA TIẾNG HÀN QUỐC 
 122 
Trong một kết quả điều tra của Hàn Quốc cho thấy 59% số ngƣời cho rằng: “Trƣớc 
khi vào làm việc ở một doanh nghiệp thì cần tìm hiểu và biết rõ lực lƣợng lãnh đạo, nhóm 
hợp thành rồi mới quyết định dự tuyển vào hay khồng”. Và việc tranh thủ đặt quan hệ 
trƣớc diễn ra rất nhiều. 
2.4.Quan tâm chú trọng đến công tác giáo dục, bồi dưỡng người có tài 
Để nhằm đào tạo và bồi dƣỡng những ngƣời có năng lực và trình độ, doanh nghiệp 
Hàn Quốc thực hiện những công việc nhƣ: 
 Để một ngƣời linh động làm nhiều công việc, không chỉ cố định ở một lĩnh vực mà 
đƣợc thuyên chuyển đến các lĩnh vực có liên quan.Điều này giúp nâng cao nhiều kỹ năng 
khác nhau, tích lũy đƣợc nhiều kinh nghiệm. 
Bằng mọi cách truyền bá văn hóa doanh nghiệp cho CBCNV 
Thƣờng xuyên tổ chức đào tạo lại nghề nghiệp cho CBCNV. 
2.5. Coi trọng sự trung thành với doanh nghiệp 
Một trong những nét văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc là chú trọng bồi dƣỡng tính 
trung thành của CBCNV với doanh nghiệp.Doanh nghiệp Hàn Quốc đã biết kết hợp một 
cách khéo léo giữa mục tiêu của doanh nghiệp và Nhà nƣớc với lợi ích của từng CBCNV. 
2.6.Tôn trọng CBCNV, bồi dưỡng ý thức tổ chức và kỉ luật 
Các doanh nghiệp Hàn Quốc rất tôn trọng thân thể và thể diện CBCNV, quan trọng 
vấn đề tổ chức và kỉ luật trong doanh nghiệp.Điều này thể hiện ở chỗ biết tôn trọng cấp 
trên và mọi ngƣời, hết sức chú ý đến thể diện bản thân và ngƣời khác. 
Theo kết quả điều tra ở các doanh nghiệp Hàn Quốc thì khi giành đƣợc thành tích cao, 
82% số ngƣời nhận lời chúc mừng của ngƣời khác mà không cần đáp lại bằng vật chất; 
89,4% số ngƣời chọn lựa những doanh nghiệp có sự đối đãi tốt về nhân cách thay vì trả 
mức lƣơng cao. 
Ý thức và kỉ luật còn ở chỗ họ luôn kính trọng và phục tùng cấp trên, ngƣời lớn 
tuổi.Dù điều này có giảm sút hơn so với khoảng thời gian trƣớc đây nhƣng đa số ngƣời 
Hàn vẫn cho rằng sự phục tùng chỉ đạo cấp trên là điều không thể thiếu. 
3) Các yếu tố cấu thành nên văn hóa doanh nghiệp 
Chúng ta có thể thấy đƣợc cái yếu tố này một cách khá rõ rang khi tìm hiểu về các 
công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc, nhƣ cấu trúc của Sam Sung, khía cạnh cấp trên, cấp dƣới, 
đồng nghiệp. 
Các doanh nghiệp Hàn Quốc thƣờng có một cơ cấu tổ chức tập trung theo chiều dọc 
của việc ra quyết định ở cấp cao hơn và tập trung theo chiều ngang của chức năng kiểm 
soát trong các bộ phận nhân viên. Nho giáo đã có ảnh hƣởng lớn đến văn hóa tổ chức của 
công ty Hàn Quốc. Do đó, văn hóa doanh nghiệp nƣớc này là tình trạng xã hội phân cấp, 
3/2014 HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN-KHOA TIẾNG HÀN QUỐC 
 123 
độc tài và hài hòa vẫn là một yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa cá nhân và doanh 
nghiệp tại Hàn Quốc. 
Việc sử dụng một lao động ngƣời Hàn Quốc ở địa vị xã hội thấp làm ngƣời quản lý 
nhờ khả năng tiếng Anh, kinh nghiệm và những năng lực khác của anh ta, và hy vọng anh 
ta quản lý hiệu quả các nhân viên có địa vị xã hội cao hơn sẽ gây ra những vấn đề lớn. Các 
nhóm quản lý quyền lực cũng đƣợc hình thành dựa trên các mối quan hệ chung về địa lý và 
môi trƣờng học tập. Những mối quan hệ không chính thức nhƣ các mối quan hệ môi 
trƣờng học tập là một yếu tố khá quan trọng do cảm giác về bản sắc chung và thuộc về bản 
sắc. Phần lớn cho thấy ngày tốt nghiệp rất đƣợc nhấn mạnh do tầm quan trọng của thâm 
niên. Tƣơng tác xã hội và các quyết định tuyển dụng biên chế chính thức bị ảnh hƣởng bởi 
một nền tảng chung và khả năng tƣơng thích từ khu vực tƣơng tự. Bởi vì mối quan hệ giữa 
nhà quản lý và ngƣời lao động tƣơng tự nhƣ giữa một ngƣời cha và con trai, các ông chủ 
Hàn Quốc đối xử với nhân viên của họ với tinh thần giác ngộ và quan tâm đến việc giữ cho 
nhân viên luôn trung thành và tận tụy 
Trong giao tiếp, bạn nên nhận ra rằng nghi thức chính thức là rất quan trọng. Ngày 
nay, chúng ta có thể nhận thấy rằng hành động cúi chào truyền thống vẫn là một nghi thức 
chào mừng hay chào tạm biệt một cách chính thức. Có nhiều kiểu hay mức cúi chào khác 
nhau của ngƣời Hàn Quốc, mỗi kiểu cúi chào tùy thuộc vào độ tuổi, cấp bậc và địa vị xã 
hội của các cá nhân liên quan cũng nhƣ các tình huống họ cúi chào. Những cuộc trò 
chuyện chính thức ở Hàn Quốc cũng là một cách khác để thể hiện địa vị xã hội. Nó đƣợc 
sử dụng trong các công việc chính thức đặc biệt nếu bạn thăm viếng một công ty lần đầu 
tiên. Điều này vô cùng lịch sự và thích hợp để sắp xếp các cuộc hẹn sau này. Để thể hiện 
sự tôn trọng, hầu hết các giám đốc điều hành của Hàn Quốc sẽ đứng khi một vị khách bƣớc 
vào văn phòng của họ.Hành động đƣợc cho là bất lịch sự khi nhân viên cấp dƣới vẫn ngồi 
trong khi cấp trên của họ thì đang đứng. Giám đốc điều hành cấp cao của Hàn Quốc có thể 
không đứng lên khi một ngƣời nào đó mà họ không biết đi đến trừ khi đƣợc thông báo rằng 
vị khách đó ở vị trí cao hơn hoặc là một khách mời đặc biệt. Việc dành thời gian với các 
nhân viên Hàn Quốc ngoài giờ làm việc của họ đƣợc đánh giá cao. Nói chung, ngƣời Hàn 
Quốc không cảm thấy tự do để giao tiếp cởi mở với cấp trên của họ tại nơi làm việc. Tuy 
nhiên, họ sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ của mình ở bên ngoài công sở. Trong những trƣờng hợp 
này, họ nói lên các vấn đề và sự không hài lòng của họ về công việc và các mối quan hệ. 
Bên cạnh đó, các cá nhân hay tổ chức đều không ngần ngại tham gia vào các sự kiện nhƣ 
một bữa tiệc ăn uống, một buổi ca hát vào ban đêm, hoặc một bữa ăn ngoài trời. Các mối 
quan hệ cá nhân và hoạt động tiếp xúc với nhau là rất quan trọng đối với doanh nghiệp Hàn 
Quốc. 
Về động cơ thăng chức cho nhân viên, những đánh giá trong các công ty Hàn Quốc 
đặt trọng tâm nhiều vào đóng góp cho công ty, khả năng hoạt động, thái độ và tính cách cá 
nhân. Các khía cạnh này bao gồm kiến thức chuyên môn, lập kế hoạch, sự hiểu biết, óc 
phán đoán, tiềm năng tăng trƣởng và phát triển. Thái độ và tính cách cá nhân bao gồm sự 
3/2014 HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN-KHOA TIẾNG HÀN QUỐC 
 124 
thành thật, trách nhiệm, nỗ lực để tự phát triển và tự cải tiến các mối quan hệ con 
ngƣời.Thái độ chăm chỉ làm việc và sự hài hòa giữa các nhân viên đƣợc đánh giá cao. Rất 
khó khăn để thăng chức cho một ngƣời nào đó có năng lực và khả năng đặc biệt mà không 
tính đến tình trạng thâm niên công tác. Một nhân viên thƣờng rời khỏi công ty nếu một 
đồng nghiệp mà anh ta nhận thấy có ít năng lực hơn mình đƣợc thăng tiến. Tuy nhiên, 
thâm niên càng quan trọng hơn trong các cấp thấp hơn của một tổ chức. Các tiêu chuẩn để 
thăng chức thông thƣờng trong các công ty Hàn Quốc là thời gian cống hiến, thành tích, 
trong đó có giải thƣởng, đào tạo, năng lực ngoại ngữ và nhân phẩm. Lao động nữ có cùng 
loại công việc, chức danh, trình độ chuyên môn, trình độ học vấn vẫn đƣợc trả lƣơng thấp 
hơn nam giới bởi những ảnh hƣởng xã hội, vì xã hội Hàn Quốc là nam giới thống trị. Nếu 
bạn thăng chức cho một ngƣời phụ nữ, điều đó đƣợc hiểu rằng nó có thể khuyến khích để 
tạo ra một thỏa thuận chính thức với các nhân viên khác, nếu không thì sự thăng chức này 
có thể làm rạn nứt tinh thần của ngƣời lao động và ảnh hƣởng nghiêm trọng đến hiệu suất 
lao động. Nếu cấp trên thăng chức một ngƣời nào đó, đánh giá hiệu suất của một nhân viên, 
hoặc thƣởng một ai đó, họ sẽ xem xét các yếu tố đã đƣợc thảo luận trƣớc đây và quan trọng 
hơn cả, cố gắng duy trì sự hòa hợp giữa các nhân viên cấp dƣới. 
4) Sự tích cực của văn hóa doanh nghiệp ở Hàn Quốc 
Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm tạo ra quy tắc ứng xử cho CBCNV mà không 
phải tạo ra tác dụng chỉ đạo. Cách làm này thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện phƣơng thức 
kinh doanh”lấy con ngƣời làm trung tâm”và làm cho năng lực phát triển sản phẩm và năng 
lực đoàn kết hiệp đồng tập thể của doanh nghiệp trở nên phồn vinh, nâng cao hiệu quả lao 
động sản xuất. 
5) Góc nhìn đa dạng giữa văn hóa doanh nghiệp của Hàn Quốc và quốc gia khác 
(Mỹ) 
Một số khác biệt lớn đã đƣợc ghi nhận khi so sánh phong cách lãnh đạo của các nhà 
quản lý Hàn Quốc và Mỹ. Một sự khác biệt lớn là các nhà quản lý có xu hƣớng nhìn nhận 
tầm quan trọng về văn hóa của các nhóm nhƣ thế nào. Ngƣời Mỹ có xu hƣớng tập trung 
vào các cá nhân, mỗi ngƣời tự chịu trách nhiệm về chính hành động của mình. Nhà quản lý 
thể hiện sự gƣơng mẫu hơn thông qua sự tƣơng tác ảnh hƣởng lẫn nhau và nhân viên thực 
thi nhiệm vụ để đạt đƣợc nguyện vọng cá nhân của chính mình. Ngƣời Hàn Quốc xem hiệu 
suất làm việc là đóng góp của cả nhóm. Điều này bắt nguồn từ thực tế là hầu hết các nƣớc 
trong khu vực Châu Á hoạt động theo cấu trúc nhóm cơ bản. Vì vậy, nhà quản lý đƣợc đề 
cao khi thông báo các chỉ thị cho toàn thể lực lƣợng lao động chứ không phải là một cá 
nhân. Coi trọng nhƣ nhau là cách quản lý đƣợc các nhân viên đánh giá cao trong doanh 
nghiệp. Ngƣời Mỹ có xu hƣớng xem cấp trên của họ nhƣ là địch thủ và mọi ngƣời tránh xa 
bằng mọi giá. Sự tôn trọng khiến họ giảm bớt nỗi sợ hãi và/hoặc lòng đố kỵ trong các mối 
quan hệ cơ bản và những việc liên quan đến công ty 
Ngƣời Hàn Quốc xem các nhà quản lý của họ nhƣ các nhà lãnh đạo xã hội quan 
3/2014 HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN-KHOA TIẾNG HÀN QUỐC 
 125 
trọng.Sự tôn trọng địa vị và mối quan hệ trong môi trƣờng kinh doanh khá cao, vì vậy, vai 
trò của nhà quản lý trở thành một biểu tƣợng tuyệt vời. Ngƣời quản lý đƣợc xem là đại 
diện của tổ chức và vị trí của họ có giá trị rất lớn trong việc tạo ra các liên kết mạnh mẽ 
trong cơ cấu tổ chức của công ty. Để chỉ thị đƣợc tôn trọng, thì các lễ nghi,phép tắc và tác 
phong phải đƣợc tuân thủ. Mối quan hệ ra quyết định giữa ngƣời sử dụng lao động và 
ngƣời lao động, cấp trên và cấp dƣới, giống nhƣ giữa các thành viên trong gia đình hơn là 
mối quan hệ chủ - tớ. Điều này giải thích lý do tại sao thâm niên công tác là một mối quan 
tâm lớn khi các công ty xem xét những ngƣời sẽ đƣợc thăng chức 
Ngƣời Hàn Quốc cũng xem cha nhƣ một nhân vật độc tài. Ông phải đƣợc tất cả các 
thành viên trong gia đình tôn trọng và lời nói của ông phải đƣợc tuân theo. Triết lý này 
cũng đƣợc phản ánh qua các chƣơng trình đào tạo ở hầu hết các công ty Hàn Quốc. Nhân 
viên đƣợc đào tạo để tuân thủ đúng nội quy và các công ty tạo điều kiện để nhân viên phát 
huy khả năng sáng tạo. Do đó, các nhân viên Hàn Quốc không tham gia vào việc ra quyết 
định kể từ khi việc làm này đƣợc dành riêng cho nhà quản lý đứng đầu. Hầu hết các công 
ty Hàn Quốc dựa trên trình độ kỹ thuật, một quy định thứ bậc cứng nhắc, để hệ thống hóa 
các quy tắc và luật lệ.Trong hầu hết các công ty, một trong những tiêu chuẩn quan trọng 
nhất để thăng chức một cách hợp thức là độ dài của thời gian cống hiến. Ngƣời có thời gian 
cống hiến lâu dài đƣợc coi là rất trung thành với công ty và trình độ giỏi hơn những ngƣời 
khác trong công ty. Đó là lý do tại sao việc ra quyết định tập trung ở các cấp trên của hệ 
thống phân cấp quản lý và những quyết định quan trọng, đặc biệt là những đòi hỏi về chi 
phí, phải thông qua một thủ tục chính thức cần có sự chấp thuận của ngƣời quản lý cấp trên. 
Quá trình phê duyệt chính thức này đƣợc coi là một phƣơng tiện của ngƣời nắm quyền và 
quyền lực của họ hơn là tham khảo ý kiến và sự tham gia của ngƣời khác. Không giống 
nhƣ Nhật Bản, ngƣời Hàn Quốc sẽ quyết định có lợi cho riêng mình khi đối mặt với sự lựa 
chọn giữa lợi ích của nhóm và lợi ích riêng của họ. Vì vậy, việc các nhà quản lý xem xét 
những lợi ích cho ngƣời lao động khi họ đƣa ra quyết định là rất quan trọng. Để làm điều 
này, các quyết định luôn luôn theo định hƣớng lâu dài. Khá thú vị là, kiểu ra quyết định 
này giống hệt nhƣ việc ngƣời cha chăm sóc những đứa con của mình, một lần nữa đề cập 
đến tầm quan trọng của gia đình trong văn hóa Hàn Quốc. 
Ngƣợc lại, những nhà quản lý trong các công ty Mỹ có ảnh hƣởng lớn qua ý tƣởng 
rằng họ nên tối đa hóa tài sản của cổ đông. Vì hầu hết các công ty Mỹ đang tồn tại hình 
thức sở hữu công khai, nhà quản lý, đặc biệt là giám đốc điều hành (CEO), đều đƣợc các 
cổ đông giám sát chặt chẽ. Hoạt động của họ đƣợc dựa trên giá trị tài sản họ có thể tạo ra 
cho các cổ đông là bao nhiêu, có bao nhiêu phúc lợi họ không thể tạo ra cho nhân viên của 
mình. Những ngƣời quản lý dƣới sự kiểm soát của giám đốc điều hành chắc chắn phải tuân 
theo cùng một khuôn mẫu. Không giống nhƣ các công ty Hàn Quốc, những nhà quản lý 
trong các công ty của Mỹ đƣợc lựa chọn chủ yếu thông qua hoạt động của họ trong công 
ty; thâm niên công tác không phải là một mối quan tâm lớn. Tƣơng tự nhƣ công ty Hàn 
Quốc, ở công ty Mỹ, những quyết định quan trọng thƣờng do các nhà quản lý cấp cao đƣa 
3/2014 HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN-KHOA TIẾNG HÀN QUỐC 
 126 
ra sau khi tổ chức một số cuộc thảo luận nhóm, đôi khi, một quyết định có thể liên quan 
đến ngƣời lao động nhƣ quản đốc hoặc ngƣời giám sát và có thể đƣợc thực hiện mà không 
có sự chấp thuận của ngƣời quản lý cấp cao. Mối quan hệ giữa nhà quản lý và nhân viên 
trong công ty Mỹ không sâu sắc nhƣ trong công ty Hàn Quốc.Trong các công ty Mỹ, các 
nhà quản lý giống nhƣ một ngƣời đồng nghiệp hơn là một nhân vật độc tài. Ở Mỹ, nghĩa vụ 
đối với cán bộ quản lý trong việc chăm sóc cấp dƣới của mình không mạnh mẽ nhƣ tại Hàn 
Quốc. Đôi khi họ sẽ hy sinh phúc lợi của nhân viên để giữ cho công việc của mình. Các 
nhà quản lý Mỹ thƣờng đƣợc đánh giá mỗi năm một lần, và để có đƣợc một hiệu suất tốt 
hơn trong một khoảng thời gian ngắn và đƣợc thăng chức, quyết định của họ thƣờng đƣợc 
thực hiện để đạt đƣợc một mục tiêu ngắn hạn 
C. KẾT LUẬN 
Vai trò của văn hoá doanh nghiệp thực sự quan trọng. Sự thắng thế của bất cứ một 
doanh nghiệp nào không phải ở chỗ là có bao nhiêu vốn và sử dụng công nghệ gì mà nó 
đƣợc quyết định bởi việc tổ chức những con ngƣời nhƣ thế nào. Con ngƣời ta có thể đi lên 
từ tay không về vốn nhƣng không bao giờ từ tay không về văn hoá. Văn hoá chỉ có nền 
tảng chứ không có điểm mốc đầu cuối. Do vậy, xuất phát điểm của doanh nghiệp có thể sẽ 
là rất cao nếu nhƣ nó đƣợc xây dựng trên nền tảng văn hoá và các doanh nghiệp Hàn Quốc 
nhận thức rõ ràng đƣợc điều này. 
Văn hóa doanh nghiệp của Hàn Quốc có những nét đặc sắc với sự tích cực cùng hiệu 
quả của nó là một trong những thứ mà rất nhiều các doanh nghiệp của các quốc gia khác 
cần học hỏi theo, và nó cũng là đề tài nghiên cứu khoa học thú vị và hấp dẫn mà chúng tôi 
thực hiện. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Tổng thuật: Hà Hậu, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á ( 
2.  
3.  
4.  

File đính kèm:

  • pdftim_hieu_nhung_net_dac_sac_cua_van_hoa_doanh_nghiep_o_han_qu.pdf